جشنواره‌های منطقه‌ای رویش

مخترعان می‌توانند با نام‌نویسی و شرکت در جشنواره‌های رویش، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند.

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده و تسهیل در مسیر آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخة نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، اقدام به برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش در طول سال می کند. از این رو مخترعان گرامی می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره های مذکور، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع هایی که در این جشنواره ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می گیرند می توانند از تسهیلات بنیاد برای طی  مسیر توانمندسازی اختراع های برگزیده بهره مند شوند. این مسیر از سه ایستگاه با نام های «اختراع های سطح 3»، «اختراع های سطح 2» و «اختراع های سطح 1» می گذرد. 

 

1. اختراع های سطح 3

داوری این اختراع ها بر اساس معیارهای زیر صورت می پذیرد:

1-1. میزان تازگی اختراع در سطح ملّی وبین‌المللی 

1-2. طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع 

1-3. آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به‌کارگیری اختراع 

1-4. چگونگی مستندسازی فرایند رشد اختراع

1-5. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری‌سازی اختراع

باتوجه به معیارهای بالا و درصورت کسب حدنصاب لازم، اختراع شما به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3  شناخته می شود و از حمایت های بنیاد بهره مند می شود.

 

2. حمایت از اختراع های سطح 3

برای پشتیبانی و توانمندسازی اختراع های برگزیدة سطح 3، تسهیلاتی به شرح زیر به صاحب (صاحبان) اختراع با هدف کمک به صاحبان آنها برای استقرار در مراکز رشد یا پارک های علم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع برگزیده اعطا می شود. 

2-1. جایزة نقدی 

2-2. تسهیلات مالی برای مواردی نظیر: تکمیل اختراع و مستندسازی آن، در اختیار گرفتن مشاورة کارگزاران خدمات فنّاوری، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، استقرار اولیه در پارک علم و فنّاوری، تأسیس شرکت مرتبط با اختراع

2-3. لحاظ امتیاز اختراع در آیین‌نامة جایزه‌های تحصیلی دانشجویان، مطابق مفاد آیین‌نامة ذی‌ربط

نکته1: با توجه به اینکه فرایند شناسایی اختراع های برگزیدة سطح 2 و سطح 1 و پشتیبانی از آنها در گام های بعدی صورت می-پذیرد و مستقیماً به این جشنواره ارتباط پیدا نمی کند، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» مراجعه کنند.

نکته 2: برگزیدگان  در مدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن، برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های بنیاد فرصت دارند و درصورت آغاز فرایند توانمندسازی، در مدت یک سال باید مسیر توانمندسازی مربوط به اختراع های سطح 3 را طی کنند.

3. نکته های مهم درخصوص نام نویسی در جشنواره 

3-1. فقط اختراعاتی که تاریخ ثبت آن ها، 1392 و بعد از آن است، مجاز به نام نویسی هستند.

3-2. لازم است نام ارائة دهندة اختراع در جشنواره و نام نویسی کنندة آن در گواهی ثبت اختراع وجود داشته باشد.

3-3. از آنجا که هر مخترع تنها یک اختراع را برای داوری در یکی از جشنواره‌ها می‌تواند ارائه دهد و با توجه به معیارهای داوری (مسائل علمی، نوآوری، کاربردی بودن و قابلیت تجاری‌سازی)، مناسب است مخترعان بهترین اختراع خود را برای داوری به جشنواره ارائه کنند.

3-4. از آنجا که ظرفیت پیش‌بینی شده برای هر جشنواره محدود است، اختراعات متقاضی حضور در جشنواره در یک فرآیند داوری اوّلیه ارزیابی شده و برگزیدگان از میان آنها مجوز حضور در جشنواره را (حضور در فرآیند داوری نهایی) دریافت می‌کنند، بنابراین نام¬نویسی در این سامانه به معنای حضور قطعی در جشنواره نیست.

4. مدارک مورد نیاز برای نام نویسی

درزمان نام نویسی مدارک زیر را در قالب پی دی اف به همراه داشته باشید تا بتوانید آنها را بارگذاری کنید.

4-1. تصویر گواهی ثبت اختراع

5. نکته های مهم دربارة نحوة داوری

از آنجا که آگاهی هر مخترع از نحوة داوری اختراع برای یک داوری عادلانه، در برنامه‌ریزی مخترع برای بهبود عملکرد اختراع و ارائه بهتر آن مؤثّر است، لطفاً به نکته های زیر توجه کنید:

5-1.  مبنای امتیازدهی و ارزیابی اختراع در سطح 3 بیشتر بر اساس قابلیّت تجاری‌سازی اختراع بوده و بطورکلی امتیاز هر اختراع از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

الف. مبانی علمی و فنّاورانة اختراع

ب. میزان تازگی اختراع و طول عمر فنّاوری

ج. کاربردی بودن طرح و امکان بهره‌برداری  از آن در شرایط کنونی کشور

د. قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی حاصل از تولید انبوه

5-2. در زمان ارزیابی، صحّت ادعاهای مخترعان باید به صورت عملی برای داوران احراز گردد. در صورتی که امکان ارائه اختراع به دلایلی از قبیل سنگینی و حجیم بودن در جشنواره میسّر نباشد، تهیۀ فیلم و عکس از شیوه عملکرد اختراع برای ارزیابیِ مناسب، بسیار موثر خواهد بود. به مخترعان توصیه می‌شود پاورپوینت و فیلم کوتاه و مناسبی از عملکرد اختراع همراه با توضیحات خود، تهیۀ و به هیأت داوران ارائه کنند.

5-3. داوری طی دو مرحله در محل جشنواره انجام خواهد شد :

الف. ابتدا مخترع باید طبق برنامه زمانبندی که زمان پذیرش و تحویل غرفه به ایشان ارائه خواهد شد در محل اتاق کنفرانسی که در آن داوران تخصصی و صاحبان صنعت و متخصصین تجاری‌سازی به‌طور همزمان حضور دارند اختراع خود را ارائه و به سؤالات هیئت داوران پاسخ می دهد.

ب. در مرحله بعد داوران برای ارزیابی عملکرد اختراع و رؤیت آن به محل غرفه مراجعه و از نزدیک اختراع را ارزیابی خواهند کرد. همانطور که می دانید رعایت حسن برخورد و احترام به داور، توصیف بهتر اختراع را امکان پذیر خواهد کرد.

5-4. هیئت داوران، مشاورانی ارزشمند برای شماهستند. تلاش کنید که نقاط قوت و ضعف اختراع خود را با صداقت با داوران در میان گذارید تا با راهنمایی آنان بتوانید قدم های بعدی برای پیشرفت و تجاری سازی اختراع خود را بهتر و آسان تر بردارید.

5-5. برای اینکه حقّی از شما ضایع نشود، اطلاعاتی را که داوران از شما می خواهند با اطمینان در اختیار آنان قرار داده و اطمینان داشته باشید که تمامی داوران متعهد به رعایت حقوق مالکیّت معنوی اختراع بوده و تعهدنامۀ مربوطه را امضاء کرده اند.

5-6. در صورتیکه مستندات و مدارکی برای قابلیت اختراع خود از سازمان های معتبر و مرتبط با اختراع دریافت کرده اید، حتماً اصل مدارک مربوطه را به داور ارائه کنید.

5-7. در جشنواره، چیدمان میز اختراع خود را طوری قرار دهید که داور به سهولت متوجّه نکات برجسته اختراع شما شود.

5-8. در هنگام داوری حضوری، توضیحات خود را به نحوی برنامه‌ریزی کنید که در مدت حداکثر 20 دقیقه داوری اختراع شما صورت پذیرد. 

5-9. در صورتیکه اختراع ثبت شده، یکی از موارد زیر را شامل شود، امتیاز ارزیابی آن اختراع در بخش داوری اختراعات بنیاد ملّی نخبگان صفر بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد:

الف. اختراع بدون فایده: به این معنی که هیچ نیازی به اختراع وجود ندارد و اختراع مذکور هیچ مشکلی را حل نمی کند.

ب. اختراع در حد ایده یا شبیه سازی است. حداقل یک نمونه آزمایشگاهی در حد پایلوت از آن ساخته نشده است.

ج. اختراع ارائه شده کپی سازی یک اختراع داخلی دیگر (قبلاً ثبت شده)، بدون تفاوت فنی با آن است.

5-10. در صورتی‌که مشخص شود مخترع از بیان حقیقت در خصوص قابلیت اختراع خود، خودداری کرده و یا ادعای خلاف واقع بیان داشته است و این ادّعا منجر به فریب داور شده است، مخترع از تمام امتیازات کسب شده محروم و امتیاز نهایی او صفر خواهد بود.

6. ظرفیت پذیرش

محدودیتی برای شرکت مخترعان از استان های همکار در جشنواره وجود ندارد، لیکن 20 درصد ظرفیت کل به شرکت¬کنندگان از سایر استان ها (استان های غیر همکار) اختصاص یافته است.

 

اطلاعیه برگزاری جشنواره­‌های منطقه­‌‎ای رویش در سال 1396

به اطلاع مخترعان گرامی می­‌رساند برنامه برگزاری جشنواره­‌های منطقه­‌ای رویش در سال 1396 به شرح جدول زیر است. متقاضیان شرکت در این جشنواره­‌ها می­توانند با توجه به استان محل سکونت خود در فرصت زمانی مشخص شده برای نام­‌نویسی در جشنواره مورد نظر اقدام کنند. 

توجه : برای رفع مشکل در خصوص ثبت نام در جشنواره رویش خاوران با شماره 32111511-034 یا 16898178-090 تماس حاصل فرمائید.

جدول زمانی برگزاری جشنواره­‌های منطقه‌­ای رویش در سال 1396

 

ردیف

نام جشنواره

استان میزبان

استان­های مجاز به شرکت

(استان های پهنه)

زمان برگزاری

مهلت نام نویسی

وضعیت

1

رویش دماوند

تهران

البرز، تهران، سمنان، گلستان و مازندران

13 تا 15 اردیبهشت

8 اسفند 1395 تا 31فروردین1396

اتمام

2

رویش البرز

اردبیل

آذربایجان ­شرقی، آذربایجان­غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان

21 و 22 تیر

3 اردیبهشت تا

 3 تیر

اتمام

3

 مديريت شهري

 (جشنواره همكار)

آذربايجان شرقي

تمامي استان­ها

18 و 20 مرداد

27 خرداد تا

31 تير

. tabriz.ir 2018idea. www

4

رویش زاگرس

کرمانشاه

ایلام، کردستان،کرمانشاه، لرستان و همدان

1 و2 شهریور

9 خرداد تا 7 مرداد

غیرفعال

5

رویش خاوران

کرمان

خراسان­ جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان­وبلوچستان و کرمان

19 و 20 مهر

2 مرداد تا 31 شهريور

غیرفعال

6

فناوري­­ آب، بهره­وري و باز چرخاني

 (جشنواره همكار)

خراسان رضوي

تمامي استان­ها

21 و 23 شهريور

29 تير تا10 شهريور

www.wprtech.ir

7

رویش زردکوه

یزد

اصفهان، چهارمحال­ وبختیاری، قم، مرکزی و یزد

22 و 23 آذر

1آبان تا 4 آذر

غیر فعال

8

رویش خلیج فارس

هرمزگان

بوشهر،فارس، خوزستان،کهگیلویه ­وبویراحمد وهرمزگان

2 و 3 اسفند

3 دی تا 8 بهمن

 غیرفعال

تاریخ انتشار : 1396/01/18
کد : 73791
تعداد بازدید: 40934