تواضع ز گردن فرازان نکوست...

تواضع ز گردن فرازان نکوست/ گدا گر تواضع کند خوی اوست... «نظامی گنجوی»

تاریخ انتشار : 1394/12/26
کد : 72489
تعداد بازدید: 5230