با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری ...

بار درخت علم ندانم مگر عمل/ با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری ... «سعدی»

 

تاریخ انتشار : 1394/07/14
کد : 72100
تعداد بازدید: 836