باسمه تعالی

 آئین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده کشور


برای دریافت آئین‌نامه کلیک کنید


شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع­‌های برگزیدة کشور

برای دریافت شیوه‌نامه کلیک کنید

 
سیاست‌نامه برگزاری رویدادهای شناسایی اختراع‌های برگزیده

برای دریافت سیاست‌نامه
کلیک کنید

پرسشگان