با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام شد/
تشخیص بيماري‌هاي ويروسي در گياهان

محققان کشور با توليد كيت نانوبيوسنسور مبتني بر ذرات كوانتوم دات برای شناسايي بيماري‌هاي ويروسي در گياهان اقدام کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ بيماري هاي ويروسي از جمله مهمترين عوامل در كاهش توليد محصولات كشاورزي است. عدم دسترسي به روش هاي كنترلي موفق بر عليه اين بيماري ها سبب شده تا جلوگيري از بروز و گسترش بيماري از جمله مهمترين اقدامات در كنترل اين بيماري ها محسوب شود. روش هاي مختلفي براي رديابي ويروس هاي گياهي وجود دارد كه شامل روش هاي بيولوژيكي، سرولوژيكي، و مولكولي مي شود. اخيرا از روش كوانتوم دات در تشخيص ويروس هاي انساني استفاده شده است. استفاده از كوانتوم دات ها در آزمايشات مختلف ثابت مي كند كه اين ذرات شناساگرهاي بيولوژيكي حساس، پايدار، غير سمي فلورسنت است و در مقايسه با شناساگرهاي كروموژنيك از حساسيت و دقت بالاتري برخوردار است. در اين بررسي، بكارگيري نانو ذرات نقاط كوانتومي در تشخيص ويروس هاي گياهي صورت ميپذيرد.

در این راستا " توليد كيت هاي نانوبيوسنسور كوانتوم دات براي تشخيص بيماري هاي ويروسي در گياهان" عنوان پژوهشی است که توسط محققان موسسه تحقيقات گياه پزشكی كشور و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد.

توليد آنتي بادي هاي اختصاصي بر عليه بيماري هاي ويروسي، توليد كيت نانوبيوسنسور مبتني بر ذرات كوانتوم دات جهت شناسايي بيماري هاي ويروسي در گياهان، كمي سازي شناسايي ويروس ها در گياهان و افزايش حساسيت در روش هاي تشخيصي جهت رد يابي دقيق ويروس در مراحل اوليه آلودگي از اهدافی است که در این طرح دنبال می شود.

همچنین در اين تحقيق كيت هاي نانوبيوسنسور جهت شناسايي ويروس شاركا (آبله) آلو (Plum pox virus) و ويروس تريستزاي مركبات (Citrus tristeza virus) توليد شد. براي اين منظور توليد آنتي بادي هاي تخصصي بر عليه اين ويروس ها با استفاده از پارتيكل هاي خالص شده ويروسي يا پروتئين پوششي نوتركيب ويروس صورت گرفت. در اين تحقيق روش تشخيصي سريع و موثري براي بيماري هاي ويروسي فوق ارائه شد.

تاریخ انتشار : 1397/09/10
کد : 77136
تعداد بازدید: 1885