توسط ستاد توسعه فناوری آب/
برنامه‌های توسعه فناوری حوزه آب حمایت می‌شوند

در چهارمین جلسه کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی در سال جاری مقرر شد تا به استناد سند فناوری آب برنامه‌های با اولویت توسعه فناوری حمایت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ چهارمین جلسه کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی در دبیرخانه این ستاد برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت چالش‌های آبی کشور و فناوری‌ها مرتبط برگزار شد، اعضاء ضمن بررسی موارد، برنامه‌های عملیاتی سال جاری را نیز مورد ارزیابی  قرار دادند و هریک از اعضا به بیان مسائل و چالش‌های پیش رو پرداخته و درنهایت تصمیماتی اتخاذ شد.

در همین راستا، مقرر شد به استناد سند فناوری آب، برنامه‌های با اولویت توسعه فناوری تهیه و با توجه به تقاضای بازار و در مشارکت با سرمایه‌گذاران و حمایت‌های ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی اجرایی شود.

همچنین مقرر شد تا هسته‌های توسعه فناوری در موضوعات نمک‌زدایی تعادل بخشی، ارتقاء بهره‌وری آب، بازچرخانی و تصفیه آب، تغییر اقلیم  و کاهش تبخیر نسبت به ارائه اولویت‌های توسعه فناوری برای مناطق مختلف کشور با لحاظ تقاضای خرید یا تقاضای بهره‌برداری از فناوری اقدام کنند.

 

تاریخ انتشار : 1397/04/10
کد : 76276
تعداد بازدید: 827