ویژه اردیبهشت ماه 1397/
چهل و چهارمین شماره «سرآمد» منتشر شد

ماهنامه «سرآمد» در شماره چهل و چهارم خود که به تازگی ویژه اردیبهشت ماه 1397 منتشر کرده، به موضوع حمایت از تولید داخلی نگاهی متمرکز انداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ سال؛ سال حمایت از تولیدات و کالاهای ایرانی است. می شود در همین بهار، به شکوفه نشستن شور و شوق دغدغه مندان ایرانی را آهسته آهسته لمس کرد. تولیدکنندگان، امیدوارتر از گذشته، چشم به حضور معجزه گر مردم دوخته اند. مردم دورخیز کرده اند برای پریدن از برندهای بالابلند خارجی تا به تحفه دوست برسند. فرهنگسازی کار خودش را کرده است و حالا باید منتظر میوه های شیرین «ایران ساخت» باشیم. ماهنامه «سرآمد» هم جدی تر از قبل در شماره جدید خود که ویژه اردیبهشت ماه 1397 منتشر شده، وضعیت تولیدات داخلی و حمایت از آن را بررسی کرده است.

یک تیر و چند نشان

پرویز کرمی سردبیر «سرآمد» در چهل و چهارمین شماره این ماهنامه، در باب حمایت از تولید داخلی دست به قلم برده و نوشته است: «این مردمند که با تقویت عرق ملی و تعصب ایرانی می توانند جلوی عرض اندام کالای خارجی به خصوص کالای قاچاق خارجی را بگیرند. ضمن اینکه می توانند با مطالبات به حق خود تولیدکننده ها را وادارند تا کیفیت محصولات خود را ارتقا بخشند. همچنین این مردمند که می توانند از حاکمیت و گردانندگان اقتصادی بخواهند جایگاه تولید داخل را بالا ببرند. مردم می توانند حمایت از تولید داخلی را به فرهنگی بومی بدل کنند و آن را به مثابه غیرت ملی به نسل های بعد منتقل نمایند.»

بازار 1200 میلیاردتومانی

«سرآمد» همچون گذشته به سراغ کارآفرینان فعال و جوان کشور رفته و این بار محمد رهی بنیانگذار یک استارتاپ فعال را پای میز گفت وگو نشانده است. این کارآفرین در گفت وگویش از یک بازار رو به رشد 1200 میلیاردتومانی صحبت کرده و در باره یکی از دغدغه هایش گفته است: « در دنیای امروز بسیاری از کسب و کارها آنلاین می شوند ولی کسب و کارهای سنتی لزوما حذف نمی شوند. چنان که با آمدن دیجیکالا، پاساژ پایتخت تعطیل نشد. ولی روش کار تغییر کرد، قیمت ها واقعی، کیفیت بهتر و مشتری راضی تر شد.»

مشکل در جذب متخصصان

رضا اخزری یکی دیگر از کارآفرینان جوان کشور هم به «سرآمد» چهل و چهارم گفته است که «در جذب متخصصان مشکل داریم». او گلایه ای درباره رابطه دانشگاه ها و بخش صنعت و بازار دارد و می گوید: «در ایران وقتی فردی فارغ التحصیل می شود تازه باید کار یاد بگیرد. موسسات ایرانی برای کارآموزان انرژی نمی گذارند و کارآموزی در ایران جنبه تشریفاتی دارد. یکی دیگر از مشکلات، ظرفیت بالا، بی برنامگی و بی کیفیتی دانشگاه هاست.»

وابستگی کسب و کارهای آنلاین

یکی دیگر از کارآفرینان جوان کشورمان نیز در شماره چهل و چهارم «سرآمد» گفت وگویی کرده و از دغدغه های نسبت به وابستگی های کسب و کارهای آنلاین به برخی شرکت های خارجی گفته است. علی حاجی محمدی معتقد است: «مهمتریــن چالــش اکوسیســتم، ضعــف قوانیــن و تغییــر دائمــی قوانیــن و نظــرات اســت. اینکــه مــا نمی دانیــم شـبکه های اجتماعـی تـا کـی هسـتند و داسـتان فیلتــر شــدن یــا مانــدن آنهــا چیســت، کار را معلــق می کنــد. ایــن خیلــی بــد اســت کــه بــا ایــن حــد وابســتگی جامعــه و کســب وکارها بــه شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها، آنهــا را اینگونـه بلاتکلیـف نگـه می دارنـد.»

لزوم انجام کار ریشه ای

سیدمحسن سیدخاموشی هم دیگر جوان کارآفرینی است که با شماره ویژه اردیبهشت «سرآمد» به گفت وگو نشسته است. او بر این باور است که: «شــرکتهای دانشبنیــان بــه تکنولوژیهــا و فناوریهایــی وابســتهاند کــه پیــش از آنهــا وجــود نداشــته اســت. اگــر ایــن شــرکتها از فنــاوری کــه پیشتــر وجــود داشـته اسـتفاده کننـد، دیگـر حائـز شـرایط دانشبنیانــی نیســتند. ایــن مســئله نیازمنــد انجــام کار ریشــهای اســت. از ایــنرو ایــن نکتـه کـه شـرکتهای دانشبنیـان بایـد بـر موضوعــات و مســائل خــاص تمرکــز کننــد، یــک واقعیــت اســت.»

اقتصاد شکوفانشده گردشگری

علی کشفی بنیانگذار یک استارتاپ در حوزه گردشگری هم در گفت وگویش با «سرآمد» چهل و چهارم، از تجربیاتش در این حوزه گفته است. به گفته این کارآفرین جوان: «در حوزه استارتاپ ها نظارت بر کار گسترده است و مشکلات در مقایسه با سیستم قبلی کاهش می یابد که این یک دستاورد است. همه در حال آزمون و خطا هستیم و راه های بهتری را یاد می گیریم.»

میانبری برای محرومیت زدایی و ثروت زایی

مسعود ملک محمدی هم که یک مدیر جوان در حوزه کسب و کار آنلاین گردشگری است، اعتقاد دارد که گردشگری میانبر محرومیت زدایی و ثروت زایی است. او می گوید: هر چه به یک حوزه بهای بیشتری داده شود آن حوزه بازدهی بهتری در اقتصاد خواهد داشت و در گردشگری این امر باعث می شود از اقتصاد تولیدی به سمت اقتصاد خدماتی برویم که بسیار بهینه تر و پاک تر است و مشاغل زیادی با هزینه کمتر ایجاد می شود.»

مشکل عمده استارتاپ های گردشگری

کامران عسگری مدیرعامل یک وبسایت در حوزه گردشگری هم می گوید که «دریافت مجوزهای قانونی مشکل عمده استارتاپ های حوزه گردشگری است. او می گوید: بزرگ ترین مشکلی که استارتاپ ها در حوزه گردشگری با آن دست به گریبان اند، مساله دریافت مجوزهاست.»

ماهنامه «سرآمد» در شماره ویژه اردیبهشت ماه خود یادداشت ها، گزارش ها، گفت وگوها و اخبار متنوع دیگری را ارائه کرده است که خوانندگان این ماهنامه با در اختیار داشتن نرم افزار کدخوان در موبایل های هوشمندشان می توانند از متن، عکس، صدا و فیلم های تعبیه شده در آن بهره مند شوند.

چهل و چهارمین شماره ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در 132 صفحه ویژه اردیبهشت ماه 1397 منتشر شده است.

تاریخ انتشار : 1397/02/26
کد : 76039
تعداد بازدید: 1360