تحول صنعت حمل و نقل کشور در گرو توسعه هوانوردی عمومی

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی معتقد است؛ توسعه هوانوردی عمومی در کشور، تحول چشمگیری در حمل و نقل ایجاد خواهد کرد.

منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص ضرورت توسعه هوانوردی عمومی در کشور، گفت: با فعال کردن بخش هوانوردی عمومی در فرودگاه های کشور، تحولی چشمگیر در صنعت حمل و نقل ایجاد می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 90 فرودگاه  با باند فرود آسفالته و نیز بیش از 600 باند فرود هواپیما در مناطق مختلف کشور وجود دارد که می توان از ظرفیت این فرودگاه ها برای توسعه هوانوردی عمومی استفاده کنیم.

به گفته منطقی، توسعه هوانوردی عمومی، شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح رفاه عمومی در سطح کشور را فراهم می کند.

تاریخ انتشار : 1397/01/15
کد : 75812
تعداد بازدید: 846