ویژه نوروز 1397/
ماهنامه «دانش بنیان» به شماره 25 رسید

ماهنامه آموزشی، علمی، خبری و تحلیلی «دانش بنیان» در بیست و پنجمین شماره خود، نگاهی متمرکز بر وضعیت اقتصاد در سال گذشته و سال پیش رو انداخته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ همه ایرانی ها، سال هاست که کوچک ترین رخدادهای اثرگذار بر مسائل اقتصادی را دنبال می کنند و هر یک، تحلیلی های گوناگون و مختلفی را دارند. شاید به همین خاطر باشد که پیچیدگی مقولات اقتصادی در کشور ما، امری طبیعی باشد. چرا که واکنش ها، شرایط کلاسیک اقتصاد را پیچیده می کنند و حتی گاهی اوقات مسیر را به سمت و سوی تازه و پیش بینی نشده هدایت می کنند. اما اقتصاد دانش بنیان، که نهالی است که سیر رشد و تکاملش را در ایران طی می کند، با چارچوب مندی اش و کمک به توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، روزهای بهتری را در عرصه اقتصاد فراهم خواهد کرد. ماهنامه «دانش بنیان» شماره 25 که ویژه نوروز 1397 منتشر شده است، صفحات ویژه ای را برای بررسی اقتصاد در سال پیش رو و سال گذشته ترتیب داده است.

روح حیات

پرویز کرمی سردبیر ماهنامه «دانش بنیان» در شماره 25 این نشریه، بهاریه ای نوشته است در باب خشم و قهر طبیعت و آموختن از گردش فصول. او در یادداشت اش که با تیتر «روح حیات در تن زمین باقی است» نوشته است: «طبیعــت بهتریــن معلــم ماســت. پاییــز و زمســتان زمیــن را می کشــند. ســرما گیاهــان را می خشــکاند و خــاک را ســرد و فســرده می کنــد. امــا چــه بــاک کــه چــون نوبــت بــه بهــار می رســد، یحیــی الارض بعــد موتهــا. دوبــاره در تــن خــاک مــرده جــان می آیــد، چــوب خشــک شــکوفه می کنــد و درخــت مــرده زنــده می شــود. ایــن مــرگ و احیــا آن قــدر تکــرار شــده کــه حــالا می شــود امیــد بســت، طبیعــت از پــس گندکاری هــای بشــر مــدرن برآیــد و حیــات بــه تــن زمیــن محتضــر برگــردد.» 

تضمین سلامت

شیخ سعدی می فرماید که «چون عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار». حالا دانشمندان در پیشرفته ترین دوره خودشان، به فرموده شیخ اجل، رسیده اند. دکتر کلثوم اینانلو پژوهشگر دانشگاه استنفورد و مرکز تحقیقات ژنتیک ایران، با شماره جدید «دانش بنیان» گفت وگویی تفضیلی انجام داده و در آن از موضوع ژنتیک و تضمین سلامت نسل های آینده گفته است. این پژوهشگر نکات جالب توجهی را مطرح کرده است، مثلا: «در اغلــب مــوارد دسترســی بــه بافــت قلبــی بیمــاران وجــود نــدارد و بــرای این کــه بدانیــم در قلــب فــرد چــه می گــذرد، از خــون یــا پوســت او ســلول می گیریــم و آن را بــه ســلول های بنیــادی تبدیــل می کنیــم. ســلول های بنیــادی قابلیــت آن را دارنــد کــه بــه انــواع مختلفــی از ســلول ها ماننــد قلــب، مغــز، کلیــه و... تمایــز یابنــد. در آزمایشــگاه ایــن ســلول ها را بــه ســلول قلبــی تمایــز می دادیــم. ایــن ســلول ها تقریبــا تمــام مشــخصات ســلول های قلبــی واقعــی را دارنــد و حتــی در زیــر میکروســکوپ می تــوان تپــش آن هــا را مشــاهده کــرد. یکــی از اهــداف گــروه ایــن بــود کــه بتوانــد در آزمایشــگاه قلــب ایجــاد کنــد.

صعود سخت

«دانش بنیان» در شماره ویژه نوروز 97، نگاهی چندجانبه به وضعیت اقتصاد در سالی که گذشت و شرایطی که اقتصاد سال 97 را در بر خواهد گرفت، نگاهی کارشناسانه انداخته است. یادداشت ها، گزارش ها و اظهارنظرهای متعددی در این بخش به موضوع اقتصاد ایران در سال گذشته و سال پیش ارائه کرده است. 

مدیریت خانه

اما از آنجا که در عصر تازه، اکثر خانواده ها، همه اعضایشان شاغل در خارج از خانه هستند، امنیت درون خانه در مواقع غیاب آنها، یک دغدغه دائمی محسوب می شود. جمعی از جوانان کارآفرین کشورمان به دنبال رفع این دغدغه رفته اند و استارتاپی راه اندازی کرده اند که با ورود به بازار اینترنت اشیاء، کنترل خانه را در اختیار صاحبخانه می گذارد. فرید لطفی مدیرعامل جوان این استارتاپ، توضیح می دهد که « به کسانی که نگران امنیت خانه هستند می گوییم که ما یک تیم تکنیکال قوی داریم، به همه حملات شبکه ای که می تواند به این قفل ها بخورد، فکر کردیم و جلوی همه این احتمالات را گرفته ایم. در حوزه نرم افزار بسیار قوی کار کردیم و تیم ما نقطه قوت ماست. تیم ما کسانی هستند که از گوگل پیشنهاد کار داشتند و در مسابقات جهانی برنامه نویسی مقام دارند. به جز این، ما با برخی از شرکت های بیمه صحبت کردیم که بتوانیم روی محصول بیمه ارائه دهیم. یعنی اگر برنامه هک شد، در برابر هک بیمه باشد و اگر به خانه خسارتی وارد شد، بیمه باشد.»

بسیار درخشان

میلاد جهاندار مدیرعامل یک استارتاپ فعال در کشور هم پای گفت وگو با «دانش بنیان» نشسته و گفته است که «آینده استارتاپ های فین تک بسیار درخشان است». او که در حوزه پرداخت های اینترنتی فعالیت می کند، می گوید: « مثــل روز روشــن اســت کــه تکنولوژی هــا و نوآوری هایــی در ایــن حــوزه بــه زودی عرضــه می شــود کــه بســیار چشــم گیر خواهــد بــود. برخــی از پرداخت هــا از راه دور اســت و برخــی چهــره بــه چهــره. اگــر زیرســاخت ها فراهــم شــده و فرایندهــا تســهیل شــود، بــه رشــد مطلوبــی خواهیــم رســید. بایــد پذیرفــت کــه سیســتم پیامکــی قدیمــی و بــا هزینــه بالاســت. بــه وســیله تکنولــوژی می تــوان بــه همــه ایــن نیازهــا پاســخ داد. نیازهــای امنیتــی، دریافــت گــزارش تراکنش هــا توســط دریافت کننــده پــول، یــا حتــی عــدم حمــل کارت بانکــی توســط پرداخت کننــده، همگــی نیازهایــی اســت کــه تکنولــوژی می توانــد رفــع کنــد.»

در بخش های دیگر «دانش بنیان» 25، گزارش ها و گفت وگوها و یادداشت های متعدد و متنوعی ارائه شده است و مخاطبان این ماهنامه، با در اختیار داشتن نرم افزار کدخوان در موبایل های هوشمندشان، می توانند از فیلم ها، عکس ها، صداها و متن های تعبیه شده در این ماهنامه، بهره مند شوند.

بیست و پنجمین ماهنامه «دانش بنیان» به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در 132 صفحه ویژه نوروز 1397 منتشر شده است.

تاریخ انتشار : 1396/12/26
کد : 75783
تعداد بازدید: 1069