ویژه دی ماه 1396/
شماره چهل و دوم «سرآمد» منتشر شد

چهل و دومین شماره ماهنامه «سرآمد» با تمرکز بر استارتاپ های شهرستانی، ویژه دی ماه سال جاری به بازار نشر آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛یکی از راه های پیشرفت در عرصه زیست بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان؛ تکیه بر همه داشته هاست. «شهرستان»، در فرهنگ امروز کشور ما، جغرافیایی است که در مقابل واژه «تهران» یا «پایتخت» قرار دارد و از حیث وسعت، چندین برابر آن است. با این همه، نگاهی در خور به این جغرافیا به ویژه در ابعاد انسانی و اجتماعی اش، یکی از راه های پیشرفت و توسعه خواهد بود. زیست بوم کارآفرینی و اقتصاد بنیان نیز به این جغرافیا، چشم امید دوخته است و توجه ویژه به آن دارد. از همین رو، ماهنامه «سرآمد» در جدیدترین شماره خود، پرونده ای درباره استارتاپ های شهرستانی ارائه کرده و نگاهی ژرف به این موضوع انداخته است.

زیست بوم فناوری فرمایشی نیست

پرویز کرمی سردبیر «سرآمد»، در چهل و دومین شماره این ماهنامه یادداشتی در باب زیست بوم فناوری نگاشته و با تیتر «آری به اتفاق جهان می توان گرفت» بررسی موشکافانه به این مقوله مهم انداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «زیست بوم فناوری فرمایشی نیست. با بخش نامه و تخصیص بودجه و اقدام عاجل مقامات بلندپایه حاصل نمی شود. بعضی کشورهای همسایه که از فروش نفت و متابع و مراودات اقتصادی درآمد خوبی دارند، چنن می پندارند که با پول و ارتباطات خارجی می توانند زیست بوم هنر یا علم و فناوری پدید بیاورند... از حاصل تعامل طبیعی و خودجوش مراکز علمی و فناوری با اهل علم است که زیست بوم علم و فناوری تاسیس می شود و روی همین حساب است که تاسیس و تشکیل این زیست بوم محتاج نشاط و شادابی است.»

ایران جزو مهاجرفرست ها نیست

قصه «مهاجرت نخبگان» به غصه و دغدغه دیروز و امروز بسیاری، بدل شده است. آمارهای نادرستی که از سر ناآگاهی یا خصومت یا خودخواهی ارائه شده، تنوری به پا کرده که عده ای نان خود را می پزند در آن و دیگران بسیاری، می سوزند در آن. «سرآمد» در شماره ویژه دی ماه خود، نگاهی به آمار مهاجرت نخبگان در خلال خبرها، پرداخته و تیتر زده است که «ایران جزو 30 کشور مهاجرفرست نیست».

در همین باره نیز، بهرام صلواتی پژوهشگر ایرانی رفته و درباره مطالعاتی که در حوزه مهاجرت داشته با «سرآمد» به گفت وگو نشسته است. او معتقد است که «مهاجرت بین المللی» پدیده ای جهانی است» و ادامه می دهد: «در حــال حاضــر کشــورهای دنیــا تــلاش دارنــد سیاســت مهاجرتــی مناســب بــا ظرفیــت خــود را انتخــاب کننــد و از نــگاه منفــی و یک جانبــه بــه مهاجــرت بــه نگاهــی واقع بینانــه و مثبــت بــه ایــن پدیــده برســند. بــه نظــر می رســد ایــن مهم تریــن کاری اســت کــه لازم اســت در کشــور در مواجهــه بــا مقولــه مهاجــرت صــورت پذیــرد و خوش بختانــه ظاهــرا ایــن تغییــر نــگاه و رویکــرد به تدریــج در کشــور در حــال شــکل گیری و ترویــج اســت.»

برای کار مجازی نیاز به محل خاصی نیست


اما یکی از کارآفرینان جوان و فعالی که در شماره چهل و دوم «سرآمد» پای میز گفت وگو نشسته، بهزاد رحمانی مدیرعامل یک استارتاپ است که در زمینه گفتاردرمانی فعالیت می کند. او درباره تجربه هایش درباره راه اندازی یک کسب و کار نوین می گوید: « مــا تیــم کوچکــی داریــم کــه بــه صــورت دورکاری فعالیــت می کنیــم. مــا تــلاش کردیــم تــا زمانــی کــه بــه حــد مطلوبــی از رشــد و گســترش حــوزه کاری رســیدیم، بــه دایــر کــردن شــرکت و اســتقرار در یــک محــل ثابــت مشــغول شــویم. ضمــن این کــه ماهیــت کار مــا مجــازی اســت و فعــلا نیــازیبــه حضــور در محــل خاصــی نیســت.»

صنعت گردشگری در ایران مدرن نیست


دیگر کارآفرین جوان و فعالی که با «سرآمد» چهل و دوم گفت وگو کرده، آرتش تابشیان است. او بنیانگذار یک استارتاپ در حوزه گردشگری است و معتقد است که «اعداد و ارقام صنعت گردشگری شگفت انگیز است» و در ادامه گفت وگویش ابراز می کند: «گردشــگری ایــران در حــال تبدیــل شــدن بــه یکی از بازوهــای اقتصــاد کشــور اســت. بخش هــای مختلــف ایــن بــازار در حــال رشــد نیــاز بــه ورود ایده هــا و ابزارهــای نویــن و هوشــمند دارد تــا هــم خدمــات بهتــری ارائــه شــود و هــم بــه رشــد ایــن بــازار کمــک کنــد. در همیــن راســتا فــروش تــور ویــژه در ایــران عمومــا بــه صــورت ســنتی انجــام می شــود.»

مشکل عمده استارتاپ ها سخت افزاری نیست

اما سومین کارآفرینی که در جدیدترین شماره «سرآمد» از تجربیات گرانبهایش گفته است، حسین اخلاق پور نام دارد که مدیرعامل یک استارتاپ فعال در کشور است. او بر این باور است که مشکل عمده استارتاپ ها سخت افزاری نیست و این موضوع به نحوی نرم افزاری است. او ادامه داده است: «درواقع نگاه مردم و میزان اعتماد آن ها هم چنان به طور کامل شکل نگرفته است و راه حل این مشکل نرم افزاری آموزش است. همان مسیری که کشور های توسعه یافته در پیش گرفتند و مردم درنهایت با اعتماد و پذیرش استارت آپ ها و اپلیکیشن ها هزینه زندگی خود را تغییر داده اند.»

«مهاجرت» فقط رفتن از کشور نیست

در پرونده ویژه شماره چهل و دوم ماهنامه «سرآمد»، موضوع شهرستان ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ابتدا این سوال پیش می آید که استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا چقدر می توانند در رونق اشتغال متوازن نقش داشته باشند؟ اما با توجه به این موضوع که شهرستان ها اکوسیستم های کارآفرینی می خواهند، می تواند در بحث رونق اشتغال متوازن نیز به پاسخ های امیدوارکننده تری رسید. در گزارشی که «سرآمد» با تکیه بر موضوع رابطه شهرستان ها و زیست بوم کارآفرینی ارائه کرده است افراد مختلفی از جمله عباس عینعلی، بهروز فتح آبادی، حمید ضرغامی و محمدحسین جنابی که جملگی از کارآفرینان جوان و فعال کشور محسوب می شوند، به تجربیات و نظرات کارشناسانه خود پرداخته اند و رابطه شهرستان ها با توسعه زیست بوم کارآفرینی را موشکافانه بررسی کرده اند.

چهل و دومین شماره ماهنامه «سرآمد» به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در 132 صفحه، ویژه دی ماه 1396 منتشر شده است.

تاریخ انتشار : 1396/11/24
کد : 75597
تعداد بازدید: 906