اگر تو قلبمان را تکان ندهي...

ميدانم هر روز نگران و مضطرب، با تسبيحي از ستارگان در دست چشم انتظارمان هستي، اما باور کن خوب شدن و بيرون آمدن از اين اتاق عمل کار راحتي نيست! قلبمان ميايستد اگر تو قلبمان را تکان ندهي...


***
هر انساني دست
کم يک بار در هنگام تولد خود اتاق عمل را تجربه کرده است! قانون دنياست که بعضيها پشت در اتاق عمل باشند و بعضيهاي ديگر داخل اتاق عمل... بعضيها پزشک جراح باشند و بعضيهاي ديگر بيمار. بعضيها پرستار باشند و عدهاي ديگر نگران و مضطرب پشت در اتاق عمل بنشينند و تسبيح بگردانند و ذکر بگويند، يا بيتابيشان را با قدم زدنهاي متوالي آرام کنند...

اين گروه آخر براي من هميشه مقدساند! کساني که خودشان از درد و رنج بيماري آزادند، اما قلبشان براي ديگري ميتپد...! اين آدمها را پشت اتاقهاي عمل همه جاي جهان ميتواني از عرق سرد نشسته بر پيشانيهايشان، از دستهاي لرزان و نگاههاي مضطربشان بشناسي... از چشمهايي که اينسو و آنسو ميدوند تا عزيزشان به حيات طبيعي بازگردد!

و در ميان اين گروه من کسي را ميشناسم که سالهاست پشت در اتاق عمل نشسته تا ما آدمها صحيح و سالم به زندگي بازگرديم...

آري دنيا اتاق عملِ ما آدمهاست!

راستي خدا جان!

ميدانم هر روز نگران و مضطرب، با تسبيحي از ستارگان در دست چشم انتظارمان هستي... ميدانم دلت شور ميزند که از اتاق عملمان دست خالي بازنگرديم... ميدانم که تو منتظري ما خوب شويم...

اما باور کن خوب شدن و بيرون آمدن از اين اتاق عمل کار راحتي نيست...! قلبمان ميايستد اگر تو قلبمان را تکان ندهي...!

من ميخواهم خوب شوم! آنقدر که تو ديگر نگرانم نباشي!

بهخاطر من نه!... به خاطر چشمهاي نگران خودت هم که شده، قلبم را تکان بده...„

تاریخ انتشار : 1396/08/27
کد : 75093
تعداد بازدید: 1050