پیام زندگی/
به دست آهن تفته کردن خمیر...

به دست آهن تفته کردن خمیر/ به از دست بر سینه پیش امیر ... «سعدی»
تاریخ انتشار : 1396/08/08
کد : 74978
تعداد بازدید: 3034