چهارشنبه 7 اسفند 1398

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

اطلاعیه/ رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان

مطابق مادّۀ 5 شیوه‌نامۀ «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها»  درخصوص رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان موارد زیر به اطلاع مخاطبان می‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، مطابق مادّۀ 5 شیوه‌نامۀ «شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها»  درخصوص رویدادهای مورد تأیید بنیاد ملّی نخبگان موارد زیر به اطلاع مخاطبان می‌رسد.

 1. نام و بخش‌های رویدادهای مورد تأیید بنیاد تا مهرماه 1397 به شرح زیر است:
 • 1-1.جشنوارۀ «بین‌المللی خوارزمی»: بخش‌های «داخلی»، «خارجی» و «ایرانیان غیرمقیم»
 • 1-2.جشنوارۀ «جوان خوارزمی»: بخش‌های «دانش‌آموزی» و «دانش‌پژوهان و فنّاوران جوان»
 • 1-3.جشنوارۀ «تحقیقاتی علوم پزشکی رازی»: بخش‌های «دانشجویی و جوان»، «بزرگسال» و «پژوهش برتر»
 • 1-4.جشنوارۀ «بین‌المللی فارابی»: رتبه‌های اول تا سوم بخش‌های «بزرگسال» و «جوان»
 • 1-5.جشنوارۀ «ملّی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی»: بخش «طراحان کسب‌وکار (دانشجویی و آزاد) با ماهیت شخص حقیقی»
 • 1-6.جشنوارۀ «تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح»: بخش‌های «طرح‌های سامانه‌ای (پروژه‌های سامانه محور)»، «طرح‌های فنّاورانه»، «طرح‌های علمی و دانشی (بنیادی)» و «محققین»
 • 1-7.مسابقات «بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران»: بخش‌های «دانشجویی» و «دانش‌آموزی»
 • 1-8.مسابقۀ «ملّی فنّاوری نانو»: بخش «دانشجویی»
 • 1-9.المپیاد «دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو»: بخش «دانش‌آموزی»
 • 1-10.«مجموعه رقابت های تخصص فناورد» بخشهای «برق» و «کامپیوتر»


2. فرایند بهره‌مندی برگزیدگان از تسهیلات بنیاد بدین‌ترتیب است که دبیرخانۀ رویداد پس از مشخص شدن نتیجۀ نهایی رویداد، برگزیدگان را به بنیاد ملّی معرفی می‌کند و بنیاد ملّی با بررسی برگزیدگان، با اعطای تسهیلات زیر از آنان پشتیبانی می‌کند:

2-1. اعطای لوح تقدیر

2-2. اعطای جایزۀ نقدی

2-3. لحاظ امتیاز در سوابق فعالیت‌های نخبگانی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات مختلف «دانشجویی»، «دانش‌آموختگی»، «فرهنگی» و «استادان سرآمد»

2-4. لحاظ امتیاز برای بهره‌مندی از تسهیلات ارتقای فنّاورانه (اختراع برگزیده) و تبدیل آن به محصولی دانش‌بنیان و بازار مدار

جایزۀ نقدی و چگونگی لحاظ امتیاز برگزیدگی در سوابق برگزیدگان مذکور به شرح جدول پیوست است.

3. برگزیدگان مورد تأیید بنیاد می‌توانند در زمان ثبت درخواست خود در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (به نشانی www.sina.bmn.ir)، حکم برگزیدگی خود را نیز بارگذاری کنند تا امتیاز آن برای ایشان مطابق مقررات تسهیلِ مورد نظر، اعمال شود.
 

 

تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتیاز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

1

جشنوارۀ بین‌المللی خوارزمی

بین‌الملل

رتبۀ اول

50 میلیون ریال

دارد

ـــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

40 میلیون ریال

رتبۀ سوم

30 میلیون ریال

دانش‌پژوهان و فنّاوران جوان

رتبۀ اول

30 میلیون ریال

دارد

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

20 میلیون ریال

رتبۀ سوم

15 میلیون ریال

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

15 میلیون ریال

دارد

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

ـــــــــــــ

ـــــــــــــ

رتبۀ دوم

10 میلیون ریال

رتبۀ سوم

5 میلیون ریال

2

جشنوارۀ تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

بزرگسال

رتبۀ اول

50 میلیون ریال

دارد

 

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

40 میلیون ریال

رتبۀ سوم

30 میلیون ریال

پژوهش برتر (محقق برگزیده)

50 میلیون ریال

دارد

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

جوان (محقق جوان)

30 میلیون ریال

دارد

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

دانشجو (محقق دانشجو)

30 میلیون ریال

دارد

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

3

جشنوارۀ بین‌المللی فارابی

بزرگسال

رتبۀ اول

50 میلیون ریال

دارد

ـــــــــــــ

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

40 میلیون ریال

رتبۀ سوم

30 میلیون ریال

جوان

رتبۀ اول

30 میلیون ریال

دارد

مطابق جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

مطابق شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

20 میلیون ریال

رتبۀ سوم

15 میلیون ریال

 

1

 


تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر (ادامه)

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتیاز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

4

جشنوارۀ ملّی فن‌آفرینی شیخ بهایی

طراحان کسب‌‌وکار دانشجویی

رتبۀ اول

9 میلیون ریال

دارد

معادل 30 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 30 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

7 میلیون ریال

رتبۀ سوم

5 میلیون ریال

طراحان کسب‌وکار آزاد

رتبۀ اول

9 میلیون ریال

رتبۀ دوم

7 میلیون ریال

رتبۀ سوم

5 میلیون ریال

5

جشنوارۀ تحقیقات صنعتی سلمان فارسی نیروهای مسلح

طرح‌های سامانه‌ای

رتبۀ اول

30 میلیون ریال

دارد

معادل امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

20 میلیون ریال

رتبۀ سوم

15 میلیون ریال

طرح‌های علمی و دانشی

رتبۀ اول

30 میلیون ریال

رتبۀ دوم

20 میلیون ریال

رتبۀ سوم

15 میلیون ریال

محققین

رتبۀ اول

30 میلیون ریال

رتبۀ دوم

20 میلیون ریال

رتبۀ سوم

15 میلیون ریال

طرح‌های فنّاورانه 1 (طرح برتر)

30 میلیون ریال

6

مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

7 میلیون ریال

دارد

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانش‌آموزی» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

ـــــــــــــ

ـــــــــــ

رتبۀ دوم

5 میلیون ریال

رتبۀ سوم

2 میلیون ریال

دانشجویی

رتبۀ اول

15 میلیون ریال

دارد

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد » جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 50 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

10 میلیون ریال

رتبۀ سوم

7 میلیون ریال

1برگزیدۀ این بخش معادل رتبۀ اول بخش محققین جشنواره است.

 

 

2


 

 

 

تسهیلات اعطایی بنیاد ملّی نخبگان به برگزیدگان رویدادهای معتبر (ادامه)

ردیف

نام رویداد

نام بخش

تسهیلات اعطایی

جایزه

لوح تقدیر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات دانشجویان برتر

لحاظ امتیاز در جدول تسهیلات‌دانش‌آموختگان برتر

لحاظ امتیاز در جدول استادان سرآمد

توضیحات

7

مسابقۀ ملّی فنّاوری نانو

دانشجویی

رتبۀ اول

15 میلیون ریال

دارد

معادل 50 درصد امتیاز رتبۀ اول بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 50 درصد امتیاز رتبۀ اول بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

 1. برگزیدگان باید دست کم دارای سهم 45 درصدی در طرح برگزیده باشند.
 2. چنانچه طرحی در جشنواره‌های اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد نیز برگزیده باشد، اعطای تسهیلات توانمندسازی، صرفاً از یک مسیر امکان‌پذیر است.

رتبۀ دوم

10 میلیون ریال

رتبۀ سوم

7 میلیون ریال

دانشجویی

(رتبه‌های چهارم تا دهم)

4 میلیون ریال

دارد

معادل 20 درصد امتیاز رتبۀ دوم بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 20 درصد امتیاز رتبۀ دوم بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394)

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

8

المپیاد دانش‌آموزی علوم و فنّاوری نانو

دانش‌آموزی

رتبۀ اول

15 میلیون ریال

دارد

معادل امتیاز بخش «دانش‌آموزی» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

ــــــــــــ

ـــــــــــ

رتبۀ دوم

10 میلیون ریال

رتبۀ سوم

5 میلیون ریال

9

مجموعه رقابت های تخصص فناورد

کامپیوتر

رتبۀ اول

6 میلیون ریال

دارد

معادل 20 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 20 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

4 میلیون ریال

رتبۀ سوم

2 میلیون ریال

برق

رتبۀ اول

6 میلیون ریال

دارد

معادل 20 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامۀ جایزه‌های تحصیلی (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 42822/5/د مورّخ 31/02/1397)

معادل 20 درصد امتیاز بخش «دانشجویی و آزاد» جشنوارۀ خوارزمی مندرج در شیوه‌نامه‌های تسهیلات آیین‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394

مطابق شیوه‌نامۀ شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 25486/5/د مورّخ 24/05/1396)

رتبۀ دوم

4 میلیون ریال

رتبۀ سوم

2 میلیون ریال
 

3

 تاریخ انتشار : 1397/07/30
کد : 74953
تعداد بازدید: 16028

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601