نگاهی به هنرنامۀ استاد مهدی بلالی‌مود؛ پـدر علـم سـم‌شناسـی ایران

استاد مهدی بلالی‌مود؛ پدر علم سم‌شناسی ایران است که علاوه بر حضور در مهمترین هیئت‌های پژوهشی و علمیِ بین‌المللی، به عنوان دانشمندی متعهد، خدمات بی‌بدیلی به جامعۀ ایرانی خاصه مجروحان شیمیایی جنگ تحمیلی داشته است.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: استاد مهدی بلالی‌مود؛ پـدر علـم سـم‌شناسـی ایران، اسـتاد دانشـگاه علوم‌پزشـکی مشـهد و عضو فرهنگسـتان علـوم‌پزشـکی جمهـوری اسلامی ایـران است که در شهریور سال 1331 دیده به جهان گشود. وی در سه‌سالگی مادر خود را از دست داد و از آن پس تحت تربیت خواهر بزرگ، رشد کرد.

بلالی‌مود پزشـک نمونـه، پژوهشــگر برگزیــدۀ کشــوری، عضــویت در کمیتــۀ برنامـه‌ریزی ایمنی شـیمیائی و سـم‌شناسـی (IPCS)، سـازمان بهداشـت جهانـی، جامعـه سـم‌شناسـان بالینـی اروپـا و فدراسـیون جهانـی ســم‌شناســی بالینــی را نیز در کارنامۀ پربار خود دارد. وی که در ســال ۱۳۷۳ نیز بــه‌عنــوان رئیــس جامعــه سـم‌شناسـی پزشـکی آسـیا و اقیانوسـیه انتخـاب شد، صاحـب تألیفــات و انتشــارات متعــدد در زمینه‌هــای شــیمی، ســم‌شناســی پزشـکی، درمان‌شناسـی و مسـمومیت‌ها، شـامل ۲۱ کتـاب و منوگراف (تــک نــگار) بــه زبان‌هــای فارســی و انگلیســی، ۹۰ مقالــۀ علمــی در نشـریات پزشـکی و مجلات علمـی داخلـی و خارجـی و ۲۱۲ خلاصه مقالـه در کنگره‌هـای علمـی و کنفرانس‌هـای پزشـکی کشـور و بیـن‌المللــی بــه زبان‌هــای فارســی، انگلیســی و فرانســه است.

شرحی از مراسم نکوداشت استاد مهدی بلالی‌مود؛ منتشر شده در هنرنامه شماره 14  بنیاد ملی نخبگان

در ابتدای این هنرنامه و به قلم استاد بلالی‌مود آمده است: «از همسـرم بسـیار تشـکر مـی کنـم و اگـر همراهـی و پشـتیبانی زائـد‌الوصـف همسـرم نبـود؛ مـن شـاید یک‌دهـم ایـن توفیقات نصیبم نمی‌شـد. مدیـون زحمـات و محبت‌هـای همسـرم هسـتم و آن ضرب‌المثلـی که گفته‌انـد پشـت هـر مـرد موفـق، یـک زن فـداکار وجـود دارد؛ اگـر مـن فـرد موفقـی بـرای جامعـه باشـم، برای مـن هم مصـداق واقعی پیـدا کرده اسـت. از خواهـر بزرگـم هـم بسـیار تشـکر می‌کنـم کـه نقـش مـادر را برایـم داشـتند. من زمانی که سـه‌سـاله بـودم، مـادرم را از دسـت دادم و ایشـان عـلاوه بـر خواهر، نقـش مادری برای من داشـتند. همچنیـن از بـرادر بزرگم کـه در پـرورش و ادامـه کار پشـتیبانم بودنـد؛ تشـکر می‌کنـم»

 

در بخش دیگری از این هنرنامه، ارج‌نامه دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی‌وفناوری رییس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان آمده است که در آن استاد بلالی‌مود را یکی از دانشمندان متعهد کشور می‌نامد که در زمان جنگ‌تحمیلی نیز خدمات ارزشمندی در درمان مصدمین جنگ انجام داده است.

پزشــک نمونــۀ ســال ۱۳۷۹ کشــور و ســال ۱۳۸۱ اســتان خراســان، پژوهشــگر نمونۀ سـال ۱۳۶۴ دانشـگاه مشـهد، پژوهشـگر نمونۀ کشـور و دانشـگاه علــوم‌پزشــکی مشــهد در ســال ۱۳۸۴، دریافت جوایز بهتریــن ســخنرانی و پوسـتر از همایش‌هـای بیـن‌المللـی سـم‌شناسـی در سـال‌های متعـدد و جامعـۀ جهانـی فوریت‌هـا و حـوادث پزشـکی در سـال ۲۰۰۶ میلادی از دیگر افتخـارات علمـی استاد بلالی‌مود است؛ با این حال، مهمتریـن افتخـار این دانشمند متعهد را می‌توان خدمـات بـی‌شـائبه بالینـی بـه جانبـازان شـیمیایی دفـاع‌مقـدس دانست.

لازم به ذکر است، مراسم تکریم استاد مهدی بلالی‌مود؛ پدر علم سم‌شناسی ایران، ششم آبان‌ سال 1395 به همت بنیاد نخبگان استان خراسان‌جنوبی و با مشارکت معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در بیرجند برگزار شد.

*معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در ذیل برگزاری مراسم‌ تکریم و نکوداشت سرآمدان کشور، «هنرنامه»هایی را با هدف معرفی اجمالی این بزرگوران منتشر می‌کند.

هنرنامۀ استاد مهدی بلالی‌مود


تاریخ انتشار : 1396/05/31
کد : 74592
تعداد بازدید: 1554