اسفندماه/
سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران برگزار می‌شود

سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی هشتم و نهم اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی هشتم و نهم اسفندماه سال جاری با محوریت مدل‌سازی ریاضی شبکه های بیوشیمیایی (متابولیکی، تنظیمی، سیگنالی و غیره) و واکاوی داده های امیکس و ادغام داداه ها (ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتنومیکس، متابولومیکس و غیره) برگزار می‌شود.

همچنین استفاده از رویکرد سامانه ها و بررسی بر هم‌کنش های اجزاء زیستی، مهندسی متابولیک ویرایش ژنوم، زیست‌شناسی مصنوعی و طراحی مدارهای زیستی، مدل‌سازی چند مقیاسه و بررسی برهم‌کنش های بین سلولی، کاربرد زیست‌شناسی سامانه‌ها در صنعت و پزشکی از دیگر محورهای تعیین شده برای این کنفرانس است.  
چالش بزرگی که در حال حاضر دانشمندان در زیست شناسی سامانه ها (Systems Biology) با آن روبرو هستند، بهره‌برداری از انبوهی از داده ها و اطلاعات در سطوح مختلف سلولی و فرآیندهای رشد و نمو موجودات زنده و ادغام و تحلیل این اطلاعات به منظور درک بهتر برهمکنش سطوح مختلف زیستی می‌باشد.

برای دستیابی به این هدف، باید روش‎های ریاضی و کامپیوتری مناسبی برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی سامانه‌های پیچیده زیستی طراحی کرد. بدین ترتیب به ابزاری مناسب برای استخراج اطلاعاتی کارآمد و مفید از این داده‌های خام که در پایگاه‌های داده‌ها جمع‌آوری و نگهداری می‌شوند، نیاز است. ابزارهای مدل‌سازی در پروراندن ایده‌های نظری و فرضیات با استفاده از داده‌های خامی که در پایگاه‌های داده‌ها نگهداری می‌شوند، کمک می‌کنند.

15 آبان‌ماه سال جاری آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه سومین کنفرانس زیست‌شناسی سامانه‌های ایران تعیین شده است.

تاریخ انتشار : 1396/04/11
کد : 74259
تعداد بازدید: 1051