مرا به همان خاطره ببر...

آدم است و آرزوهای بزرگ،  آدم است و دست نیافتنیهای عجیب،  اصلا ما آدمها نداشتههایمان را توی اختراعات بزرگ و کوچکمان پیدا میکنیم ...

 

روحهاي کوچک ... آرزوهاي بزرگ

آدم است و آرزوهاي بزرگ... آدم است و دست نيافتنيهاي عجيب... اصلا ما آدمها نداشتههايمان را توي اختراعات بزرگ و کوچکمان پيدا ميکنيم... اگر پر نداريم بهجايش هواپيما ميسازيم تا اوج آسمانها را تجربه کنيم... اگر بلد نيستيم در يک لحظه هزاران کيلومتر آنطرفتر را هم تجربه کنيم بهجايش تلفن و تلويزيون را ساختهايم که بتوانيم آنسوي زمين را ببينيم و بشنويم...

اما هنوز خيلي از آرزوهايمان را با هيچ دستگاه و هيچ اختراعي نتوانستهايم بخريم!

هنوز داشتن عمر جاويدان آرزوييست که تمام لابراتوارهاي تحقيقات پزشکي براي بهدست آوردنش شبانه روز هزينه و تلاش ميکنند و در صورت خوشاقبال بودن تنها موفق ميشوند چند سال يک بار، يک بيماري ِکشنده را ريشهکن کنند  بيآنکه بتوانند اکسير جاودانگي و جواني را بدست بياورند و راه ِ ريشهکني ِ مرگ را روي زمين کشف کنند...

يکي ديگر از همان دستنيافتههاي دوست داشتني رفت و آمد در زمانهاست!

مثلا فکرش را بکن! شبيه همين ضبط صوتهاي قديميکه ميتواني با آنها ميان نتها و آهنگها رفتوآمد کني و هر وقت خواستي به يک آهنگ دوست داشتني بازگردي؛ اگر انسان هم ميتوانست از ميان خاطرات و روزهاي گذشته و آينده آن لحظههاي جادويي را انتخاب کند و با فشار يک کليد به آن لحظه پل بزند چقدر خوب ميشد؟

راستي خدا جان عزيزم

اگر يک روز تصميم بگيري چنين موهبتي را اختراع کني... ؛

اگر قرار باشد مرا ببري به آن لحظهاي که بيشتر از هميشه دوستم داري کدام لحظه را انتخاب ميکني؟

تورا نميدانم؛ اما آرزوي بزرگ روح کوچک من امنيت آغوش توست!

درست همانجايي که هيچ نگراني و دغدغهاي ندارم...

باور کن

خوشترين خوابهاي زندگيام را درست توي آغوش تو تجربه کردهام...

لطفا مرا به همان خاطره، به همانجا ببر...

منبع: ماهنامه سرآمد

تاریخ انتشار : 1396/02/16
کد : 73945
تعداد بازدید: 1458