دنیای کارآفرینان/
استارت‌آپ‌ها نیاز به معرفی بیشتر دارند

مدیر یک استارت‌آپ اینترنتی می‌گوید: استارتآپها نیاز به معرفی بیشتر دارند و نیاز است که ظرفیتها و قابلیتهای این کسبوکار نوپا به همه معرفی شود. آشنایی کاربران با این نوع از کسبوکار و ساختار و روند رشدش میتواند به این نوع کسبوکار رونق بدهد.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: آرتسوق محصول و ايده علي آبدار است که در رشته معماري تحصيلات خود را به پايان رسانده است، تجربه زندگي  کوتاه مدت در خارج از کشور براي شروع کسبوکاري نوين در داخل کشور به او انگيزه و ايده ميدهد؛ کسبوکاري که براي شروعش عجله زيادي نميکند و بنا را بر اين ميگذارد که علمي و تحقيقشده در آن گام بردارد. استارتآپي که کسبوکار را به شکل شبکهاي اجتماعي درآورده است و از ميان تمام محصولات و کالاهاي موجود در گام نخست صنايع دستي را هدف خود قرار داده؛ کالايي که هم مخاطب داخلي دارد و هم خارجي. آرتسوق بازاري براي فروش محصولات هنري و حمايت از اين بازار در حال رشد در ايران است. يک بازار آنلاين که با طراحي خوب سايت و اطلاعات مفيدي که در آن وجود دارد، تلاش دارد خريد محصول هنري را براي مشتري ايراني آسانتر کند. در ادامه بيشتر با اين کسبوکار و نحوه کارش آشنا ميشويم.

 

دنياي امروزي، دنياي تکنولوژي است که به فراخور حال خود کسبوکار جديدي را راهاندازي کرده تا به مرور، بشر نه به شيوه پدران خود که به روشي جديد دادوستد را تجربه کند. آرتسوق در دنياي جديد استارتآپها چه کسبوکاري را براي خود برگزيده است؟

 آرتسوق يک شبکه اجتماعي کسبوکار است که ميتواند در حوزههاي مختلف ورود کند و در حال حاضر و در آغاز راه حوزه صنايع دستي را براي خود انتخاب کرده است. آرتسوق توليدکننده، افراد فعال در بخش بستهبندي و بخشي را که توليد مواد اوليه را بهعهده دارد، کنار هم قرار داده تا محصول به دست مشتري برسد. اتفاقي که در بازار سنتي در حال وقوع است، اين است که در پروسه توليد يک محصول و رسيدن آن به دست مشتري واسطهها بين توليدکننده و مصرفکننده قرار ميگيرند که هرکدام خدماتي را به عهده دارند، اما در همين بازه زماني ارائه خدماتي همچون بستهبندي کالا براي مدتي خريداري و نگهداري ميشود و بهاصطلاح بازار، خواب سرمايه اتفاق ميافتد.

نتيجه خواب سرمايه افزايش قيمت
نهايي و عدم رضايت مشتري است. البته در اين پروسه که در بازار سنتي اتفاق ميافتد، خود توليدکننده نيز سود چنداني نميکند. اما اگر همين توليدکنندگان وارد آرتسوق شوند، سود بيشتري عايدشان ميشود، چون همه افراد دخيل  در کنار هم به شکل يک تيم فعاليت ميکنند و خواب سرمايهاي وجود ندارد. در چنين شرايطي حتي موقعيت براي رقابت با شرکتهاي بزرگ نيز مهيا ميشود. شبکه اجتماعي کسبوکار درواقع يک بازي برد-برد است که هم توليدکننده و هم مصرفکننده رضايت دارند. مشتري از قيمت تمامشده پايين راضي است و توليدکننده از سود بيشتر و آرتسوق نيز رضايتش براي رقابت با شرکتهاي بزرگ است. شرکتهاي بزرگ چرا موفق هستند، چون بيشترين بخش فعاليتهاي مربوط به يک محصول را خودشان به عهده گرفتهاند؛ از توليد مواد اوليه تا بستهبندي و توزيع.

استارتآپها کسبوکارهايي هستند که هم به اقتصاد کمک ميکنند، هم کارها را آسانتر کردهاند. آرتسوق با حذف واسطهها اين سهولت را مهيا کرده يا شيوه درخور استارتآپها انتخاب کرده است؟

 آرتسوق واسطهها را حذف نکرده است، چون هرکدام از اين واسطهها قرار است خدماتي به کالا و درنهايت به مصرفکننده ارائه کنند. براي همين آرتسوق با تشکيل تيمي از همه عوامل توليد، بستهبندي و توزيع محصول را آسانتر کرده است. هرکدام از عوامل دخيل در توليد و توزيع کالا يک پروفايل دارند و يک اکانت. در هر اکانت مشخص است که هرکدام از عوامل چه خدمتي را قرار است ارائه دهد. در اين شبکه اين ظرفيت نيز وجود دارد که شرکتهاي بزرگتر در بخشي که پتانسيل آن را دارند، وارد شوند و از آن بهره ببرند. 

 ايده در استارتآپها حرف اول را ميزند. درواقع اين کسبوکارهاي جديد با ايدههايشان شکل ميگيرند. ايده اوليه آرتسوق چگونه شکل گرفت؟

آرتسوق با ايده من که در رشته معماري تحصيل کردهام، شکل گرفت که در حال حاضر مديرعامل و بنيانگذار شبکه اجتماعي کسبوکار نيز هستم. اين ايده شايد در ابتدا به شکل خام و ابتدايي به ذهن من خطور کرد و سالها روي آن مطالعه انجام شد. همينطور بررسيهايي به کمک خواهرم که در دانشگاه آلبرت کانادا در مقطع دکترا در حال تحصيل هستند، انجام دادم. اينگونه ايده اوليه تکميل شد. البته يک سالي ميشود که آرتسوق بعد از تکميل ايده وارد بازار شده، اما در همين مدت نيز مطالعات و بررسيهايي صورت گرفته تا به يک نتيجه واحد براي پيادهسازي ايده برسيم.

 آرتسوق از ابتدايي که به شکل يک ايده بود و تا به امروز که در ميان همنوعان خود يعني ديگر استارتآپها جايگاهي يافته، چه پروسهاي را پشت سر گذاشته است؟

بعد از شکلگيري ايده نياز بود که بازار را بشناسيم. براي همين بررسي بازار در اولويت قرار گرفت و در حوزههاي مختلف آن بررسيهاي گستردهاي صورت گرفت. بعد از اين مرحله مبنا بر طراحي سايت گذاشته شد و با کمک گرفتن از يک تيم متخصص سايت طراحي شد. سايت نياز به توليدکنندگان داشت، براي همين جذب توليدکنندگان در برنامه کار قرار گرفت. در ابتداي کار ارائه خدمات را خودمان برعهده داشتيم تا روابط شکل بگيرد و بتوانيم در همين مدت با کموکاستيها آشنا شويم. دو ماهي ميشود که سايت شروع به کار کرده است.

بعد از جمع
آوري پروفايل توليدکنندگان متوجه خدمات مورد نياز شديم و خدمات را يک به يک به آنها اضافه کرديم تا بتوانيم کار را بهتر گسترش بدهيم. البته اين گسترش شامل حال توليدکنندگان نيز ميشود. درواقع پروفايلها به شکل شاخهاي در حال اضافه شدن هستند و به مرور خدمات احساسشده نيز به آنها اضافه خواهد شد. ما در عرصه صنايع دستي خدمات صادرات و بازاريابي را نيز داريم، چون صنايع دستي پتانسيل صادرات را دارند و محصولات متعددي هستند که بازارهاي خوبي بيرون از مرزها دارند. در حال حاضر به سمت مسيري ميرويم که خدمات به شرکتهاي مختلف سپرده ميشود.

 يکي از ارکان اصلي بازار که سبب ميشود در آن ماندگار شوي، اعتمادسازي است. در بازار سنتي ما اين اعتمادسازي را به شکلهاي گوناگون سنتي ديدهايم. روشهايي قديمي که به مرور هنوز هم پاسخگوي بازار سنتي هستند. استارتآپها نيز کسبوکاري را به سبکوسياق دنياي جديد ارائه ميدهند. بااينحال اعتمادسازي براي آنها نيز وجود دارد تا بتوانند مخاطبان خود را داشته باشند. آرتسوق چطور توانسته اين گام اساسي را بردارد؟

در ابتداي امر مجوزهاي سايت و شرکت کمي ايجاد اعتماد ميکنند و درصدي از اعتماد مخاطب را جلب ميکنند. در گام بعدي اين قراردادها هستند که به کمک ميآيند. قراردادها به گونهاي تنظيم ميشوند که هم توليدکننده و هم ما مسئوليتهاي بهعهده گرفتهشده را تضمين کنيم. در مسائل اقتصادي چون مراوده مالي وجود دارد، اعتمادسازي و تضمين فعاليتها تاثيرگذاري بالايي دارد. آرتسوق در قراردادهاي خود بهگونهاي عمل ميکند که طرفين به نحوه احسن کارهاي خود را انجام بدهند.   
 

چه متخصصاني دور هم جمع شدهاند تا شبکه اجتماعي کسبوکار آرتسوق شکل بگيرد؟

تيم دچار تغيير و تحولات زيادي شده است. در يک بازه زماني ما به نيروي کار بيشتري نياز داشتيم و دورهاي به نيروي کار کمتري. در حال حاضر پنج، شش نفر هستيم که روي پروژه سنگينتر کار ميکنيم. البته گروهي نيز مسئوليتهاي بخشهاي گوناگون را به عهده دارند؛ بخش آيتي که زيرمجموعههايي مثل برنامهنويسي را در خود جاي داده است، کارشناسان هنري را نيز در مجموعه داريم که در رشته معماري تحصيل کردهاند. متخصصان هوش مصنوعي و صنايع را نيز در  گروه داريم. 

 فعاليت اقتصادي و راهاندازي کسبوکار در ابتداي امر با سرمايهگذاري معنا مييابد و کسبوکارهاي دنياي جديد نيز از اين امر مستثنا نيستند. آرتسوق با چه ميزان سرمايه اوليه وارد دنياي استارتآپها شد؟

 آرتسوق مثل بيشتر استارتآپها با يک ايده و سرمايهگذاري خانوادگي شکل گرفت. سرمايهگذاري که خيلي چشمگير نبوده است؛ سرمايهاي چندميليوني.

 تبليغات بخش لاينفک زندگي امروزي است و همه کالاها سعي دارند به نوعي خود را در ذهن مشتري ماندگار کنند. استارتآپها نيز نه به شيوههاي قديمي، بلکه به روش خود تبليغات دارند. آرتسوق براي معرفي خود و جذب مخاطب از چه تبليغاتي سود برده است؟

تبليغات گستردهاي نداشتهايم و بيشتر يکسري تبليغات خرد در شبکههاي اجتماعي بوده که در ابتداي امر صورت گرفته است. در زمينه جذب توليدکنندگان که گام اول شبکه اجتماعي کسبوکار است، نيازي به تبليغات نيست، چون تنها کافي است توليدکننده اضافه شود. البته آرتسوق وظيفه شناسايي توليدکنندگان واردشده را به عهده دارد، چون جذب به صورت رايگان است و توليدکنندگان ميتوانند پروفايل بسازند و حتي ميتوانند فروش داشته باشند. اما شناسايي توليدکنندگان وارد فعاليت شده با آنها وظيفه آرتسوق است.

 همه کسبوکارها به راه ميافتند تا با گردش مالي مناسب به سوددهي برسند. درواقع بقاي کسبوکارها بسته به گردش ماليشان است. استارتآپها نيز بخش جديدي از اقتصاد هستند و گردش مالي نيز دغدغه آنهاست. طي دو ماه فعاليت آرتسوق از گردش مالي خود رضايت داشته است؟

ما به تناسب دو ماه فعاليت گردش مالي خوبي را تجربه کردهايم. تا به اينجاي کار رضايت داريم، اما اين کفايت نميکند و بايد پيش برويم تا گردش مالي بهتري را تجربه کنيم. نکتهاي که در مورد گردش مالي آرتسوق صدق ميکند، اين است که آرتسوق از فروش سود نميکند، بلکه پلنهاي مختلفي وجود دارد که سود حاصل شرکت از آنهاست.

در دنياي استارتآپها ما ايدههايي را شاهديم که از نمونههاي مشابه خود الگوبرداري و بوميسازي شدهاند. آرتسوق نمونه مشابه خود را بيرون از مرزها دارد؟

 آرتسوق نمونه خارجي ندارد. ما جستوجوهاي زيادي داشتيم، اما در ميان استارتآپها نمونه مشابه نيافتيم. در ظاهر شباهتهايي با برخي نمونههاي خارجي وجود دارد، ولي اتفاقي که ميافتد، پشت سايت است که سبب ميشود روابط به اين شکل به وجود بيايند. درواقع ما شرکت يا سايتي را که به اين شيوه عمل کند، نيافتيم، حتي در نمونههاي خارجي. چون کار سخت و زمانبري است و شايد از حوصله خيليها خارج باشد. براي همين به جرئت ميتوان گفت ايده کاملا داخلي است و نمونه خارجي ندارد.
 

هر کسبوکار نوپايي نيازمند حمايت است تا بتواند به مرور روي پاي خود بايستد و به برنامهها و هدفهاي خود دست بيابد. از آنجايي که استارتآپها کسبوکارهاي جديدي در ايران هستند و عمر کوتاهي را در اين بازار پشتسر گذاشتهاند، نياز به حمايت بيشتر احساس ميشود. آيا اين حمايتها وجود دارد؟

بيشک دولتها بايد از اين کسبوکارها حمايت کنند، چون اقتصاد فردا به دست همين کسبوکارهاست. اما متاسفانه ما تنها صحبت از حمايتها را داريم و در عمل چيز مشهودي به نام حمايت از اين کسبوکارها را شاهد نيستيم. استارتآپها آمدهاند تا به چرخه اقتصاد بپيوندند و کمکي براي آن باشند. همين که ما در اين چرخه با خواب سرمايه روبهرو نيستيم و زمينه بالا رفتن قدرت خريد مردم را مهيا ميکنيم، يعني يک گام رو به جلو، که نياز به حمايتهاي بيشتري دارد که متاسفانه خيلي کم اتفاق ميافتد.

در حمايت از استارتآپها چه انتظاري از پارکهاي علم و فناوري ميرود؟

پارکها مبناي ماهيت وجوديشان حمايت است؛ حمايت از شرکتهاي دانشبنيان و استارتآپها. به اعتقاد من استارتآپها نياز به معرفي بيشتر دارند و نياز است که ظرفيتها و قابليتهاي اين کسبوکار نوپا به همه معرفي شود. آشنايي کاربران با اين نوع از کسبوکار و ساختار و روند رشدش ميتواند به اين نوع کسبوکار رونق بدهد و به صورت زنجيروار به نفع تمام کسبوکارهاست. ما سعي داريم به سمت دانشبنيان شدن برويم، چون هم ايده خلاقانه است و هم به چرخه اقتصادي کمک ميکند.

فضاي استارتآپها در ايران به چه شکل است و آيا ميتوان به اين نوع از کسبوکار اميدوار بود؟ و اينکه آينده استارتآپها در ايران چگونه ترسيم ميشود؟

فضاي خوبي بر استارتآپها حاکم است و ميتوان آينده روشني براي آن متصور بود. اما يک ايراد به آن ميتوان گرفت؛ اينکه همه به دنبال کپي کردن هستند، حتي کپي از استارتآپهاي داخلي. کپي از نمونه خارجي بد نيست، اما در اين حد و اندازه مناسب نيست. ما نيازها و مشکلاتي و حتي ظرفيتهايي داريم که ميتوانند به شکل ايده يک استارتآپ جديد به وجود بياورند و مسئلهاي را در يک عرصه حل کنند. اين امکان وجود دارد که يک ايده خارجي در حال حاضر در داخل جواب ندهد.

البته پايين بودن سطح مطالعه نيز مزيد بر علت شده است. آينده خوبي پيش
 روي استارتآپهاست. عدهاي در اين عرصه خوب جواب گرفتهاند و گروهي نيز در مسير درست گام برميدارند و ميتوانند موفق شوند. استارتآپها نياز جامعه هستند. دو سال گذشته بيشتر افراد از اينترنت استفاده ميکردند، اما يا با خريد اينترنتي ناآشنا بودند، يا به آن اعتماد نداشتند. اما در حال حاضر، همه چيز اينترنتي شده است و براي همين نياز است طي چند سال آينده استارتآپهاي قوي به وجود بيايند و فعاليت کنند.

 هر مسير جديدي بيشک موانع و چالشهايي پيش روي خود دارد. موانع کسبوکار جديد ايران چه مشکلاتي را بايد پشت سر بگذارد؟

يکي از چالشهاي اساسي استارتآپها نبود حامي است. بيشتر استارتآپها با تکيه بر داراييهاي خود پيش ميروند و براي همين پا گرفتن آنها زمانبر است. البته دوام آوردن تا آن زمان نيز خود مسئلهاي جدي است. خيلي از استارتآپها شايد بتوانند وارد دنياي جديد شوند، اما اکثرا به دليل همين عدم حمايتها نميتوانند ادامه بدهند و به نتيجه برسند.

 استارتآپها در رقابت با بازار سنتي چه تاثيري خواهند داشت؟

در حال حاضر با توجه به اتفاقاتي که در حال وقوع است، اين بازار سنتي است که بايد با ما رقابت کند. چون قيمت نهايي ما خيلي پايينتر از بازار سنتي است و مشتري به مرور جذب اين شبکهها خواهد شد. البته ما در تلاشيم آرام آرام وارد بازار شويم و در قسمتهاي مختلف رقابت را ايجاد کنيم.

 يکي از خصوصيات بارز جواني آيندهنگري است. آرتسوق نيز محصول روياي جواني است. اين رويا چه آيندهاي را براي خود متصور است؟

ما به بينالمللي شدن فکر کردهايم. فيسبوک يا اينستاگرام از جايي شروع کردهاند، اما حالا جهاني هستند. اين شبکه اجتماعي نيز ميتواند. ديدگاه ما جهاني است. محصولات زيادي وجود دارند که به کشورهاي ديگر صادر ميشوند. اين شبکه ميتواند چنين کار و خدمتي را ارائه بدهد.„

 

تاریخ انتشار : 1395/12/24
کد : 73736
تعداد بازدید: 2318