یک نفس میزان این و یک نفس میزان آن/ ساعتی میزان خود شو تا شوی موزون خویش «مولوی-دیوان شمس»

تاریخ انتشار : 1394/02/28
کد : 73478
تعداد بازدید: 1630