یا حضرت مرتضی علی ادرکنی ...

ای خوانده ترا خدا ولی ادرکنی/ بر تو ز نبی نص جلی ادرکنی/ دستم تهی و لطف تو بی‌پایانست/ یا حضرت مرتضی علی ادرکنی... «ابوسعید ابوالخیر»

تاریخ انتشار : 1394/04/15
کد : 73318
تعداد بازدید: 895