توسعه و اشتغال پايدار از دل فرهنگسازی برای توليد صنعتي و دانش‌بنيان حاصل می‌شود

رحمت صادقي، رئيس بنياد نخبگان استان کردستان، می‎گوید: فرهنگسازی برای توليد صنعتي و دانش‌بنيان به توسعه و اشتغال پایدار منجر می‌شود.

رحمت صادقي، رئيس بنياد نخبگان استان کردستان، می‎گوید: فرهنگسازی برای توليد صنعتي و دانش‌بنيان به توسعه و اشتغال پایدار منجر می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: قرار مصاحبه‌ام با دکتر رحمت صادقي، رئيس بنياد نخبگان استان کردستان، هم‌زمان شد با يک سالگي مديريت او. دکتر صادقي در يک سالي که از زمان مديريت او مي‌گذرد، جز انجام فعاليت‌هاي معمول بنياد، در تلاش است تا فرهنگ کارآفريني و ايجاد شرکت‌هاي دانش‌بنيان را در استان کردستان جا بيندازد و با برنامه‌ريزي صحيح، زمينه‌اي را فراهم کند که از مهاجرت نخبگان استان براي تحصيل و کار به استان‌هاي ديگر جلوگيري شود. او در گفت‌و‌گو با «سرآمد» درباره اين برنامه‌ها و مشکلاتش در بنياد نخبگان استان کردستان صحبت کرد.

 در سالي که گذشت، چه فعاليتهايي در بنياد نخبگان استان کردستان انجام داديد؟

ما با علم و باور به اين موضوع که نيروي انساني متخصص و متعهد بسيار ارزشمندتر از منابع خام طبيعي است، برنامههايي را سامان داديم. با دو هدف که يکي شناسايي، توانمندسازي و تجليل از اين نخبگان است و ديگري برنامهريزي براي ارتباط همافزا ميان جامعه نخبگاني.

در قدم اول که همان شناسايي جامعه نخبگان استان است، ديديم که در کل استان کردستان، ما تنها 180 نفر را شناسايي کردهايم، درحاليکه مطابق آمار، چيزي در حدود 1 تا 1.2 درصد از جمعيت هر منطقهاي استعدادهاي برتر هستند. بنابراين در استان کردستان با جمعيت 1.5 ميليون نفري، بايد چيزي در حدود 15 هزار نفر استعداد برتر داشته باشيم. به همين علت شوراي همانديشي را در شهرستانهاي مختلف راهاندازي کرديم که بتوانند سرآمدان را در حوزههاي مختلف شناسايي کنند. اين شوراها تاکنون در سه شهرستان فعاليت خود را آغاز کردهاند و در ساير شهرستانها هم بهزودي فعال ميشوند. در اصل اين شوراها بهعنوان اتاق فکر و کارگروه مشورتي براي تيمهاي کاري سرآمدان عمل ميکنند و با تکريم از آنها، زمينه الگوسازي را در هر شهر فراهم ميآورند.

همچنين برنامههايي در حوزه مسائل تربيتي و آموزشي داشتيم که از آن جمله است برگزاري کارگاههاي آموزشي، استارتآپها و بازديدهاي علمي و فرهنگي. در هر کدام از اين حوزهها ما برنامههايي را اجرا کرديم. مثلا تا به حال برنامه بازديد از 12 مرکز صنعتي و فرهنگي را داشتهايم. در تمام اين برنامهها نهادينه کردن ارزشهاي اخلاقي - اسلامي و تقويت حس وطندوستي برايمان مهم بوده است. متاسفانه منطقه ما هنوز اکوسيستم صنعتي ندارد و ما در بنياد نخبگان کردستان در تلاش هستيم اين فضا را در استان فراهم کنيم.

همچنين قدمهايي براي جلب حمايت خيرين برداشتهايم. ظرفيت خوبي در استان وجود دارد. در همين راستا انجمن حمايت از استعدادهاي برتر علمي را راهاندازي کردهايم که در حال حاضر مراحل پاياني را طي ميکند.

از ديگر اقدامات بنياد استان ميتوان به ايجاد کارگروههاي تخصصي اشاره کرد. اين کارگروهها متشکل از سرآمدان استان است و در حوزههاي اولويتدار تشکيل ميشود. مثلا استان کردستان از نظر گياهان دارويي بسيار غني است و ما هم به همين دليل کارگروه گياهان تخصصي و طب سنتي را راهاندازي کردهايم و در نظر داريم کارگروه صنايع دستي و گردشگري را نيز ايجاد کنيم.

در راستاي برنامهها و اهداف بنياد، تشويق و تجليل از سرآمدان و برترينهاي دانشآموزي، دانشجويي و اساتيد را در دستور کار خود قرار دادهايم. مثلا در کنکور سراسري امسال، سه نفر رتبه زير صد داشتيم که از اين افراد در حاشيه چند مراسم تقدير به عمل آوردهايم. تکريم اساتيد بازنشسته دانشگاه کردستان هم در برنامههاي ما قرار دارد.

مشخص شده که قرار است از چه اساتيدي تقدير شود؟

بله، در آبان ماه برنامه تجليل از دکتر مصطفي خرمده را داريم که از مفاخر اين استان و قرآنپژوه و مفسر قرآن است. او در زمينه دستور زبان فارسي، عربي و کردي کارهاي ارزشمندي انجام داده است. از زندگي اين استاد برجسته فيلم مستندي نيز ساخته شده که قرار است در برنامه تجليل از ايشان به نمايش دربيايد.

دو برنامه دوست علمي هم در زمينه نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي داشتيم. در اين برنامهها در کنار اساتيد برجسته از برترينهاي کنکور سراسري هم دعوت کرديم تا با دانشآموزان علاقهمند آشنا شوند. دانشآموزان ميتوانستند 24 ساعت زندگي اين افراد موفق را رصد کنند و نتايج خيلي خوبي از دل اين برنامه به دست آمد.

در سفري که چند سال پيش مقام معظم رهبري به استان کردستان داشتند، از کردستان بهعنوان استاني فرهنگي ياد کردند. اين استان اساتيد بزرگي در زمينههاي فرهنگي، ادبي و قرآني دارد. بهتازگي آييننامه جديدي هم ايجاد شده که در راستاي شناسايي و حمايت از اين دست نخبگان است. در بحث برگزيدگان ادبي، زبان و ادبيات فارسي مدنظر ماست. البته در نظر داريم براي زبان و ادب کردي هم بخشي را در نظر بگيريم.

همچنين در مشارکت با بنياد ملي نخبگان، برنامههايي را براي ايجاد اکوسيستم که پيشتر اشار کردم، انجام ميدهيم، مثل ايجاد فنبازار، پيگيري طرحهاي کلان ملي و...

البته برنامههاي معمول بنياد را هم انجام ميدهيم که شامل مسائلي چون حمايت از اختراعات برگزيده، اعطاي جايزههاي تحصيلي، پيگيري طرح شهاب، بررسي پروندهها، تشکيل نشستهايي ميان نخبگان و مسئولان استان و... است. اينها مسائلي است که به صورت روزانه پيگيري ميکنيم.

شما چه مشکلاتي در بنياد نخبگان استان کردستان داريد؟

يکي از بزرگترين مشکلاتي که ما در استان کردستان داريم، اين است که بهخاطر وجود نداشتن شرايط مساعد کاري و اکوسيستم صنعتي در استان، اکثر نخبگان ما به تهران يا استانهاي ديگر ميروند و به آنها دسترسي نداريم و نميتوانيم آنها را بهطور همزمان در يک مراسم يا نشست دور هم جمع کنيم. يکي ديگر از مشکلات ما اين است که کارکنان بنياد نخبگان استان، درآمد پاييني دارند و امنيت شغلي هم ندارند. همين مسائل آنها را تاحدودي بيانگيزه ميکند و به محض آنکه شرايط بهتر شغلي به دست ميآورند، کارشان را اينجا رها ميکنند. از طرفي بنيادهاي نخبگان استاني براي خودشان ساختمان ندارند. مثلا ساختماني که ما داريم، خيلي از مرکز شهر دور است و اين يک مقدار از جايگاه و وجاهت و اعتبار بنيادهاي استاني در اذهان مردم ميکاهد.

بهعلاوه همانطور که پيشتر هم اشاره کردم، هنوز در استان کردستان فرهنگ توليد صنعتي و دانشبنيان جا نيفتاده است. بسيار تلاش کردم که به شيوههاي مختلف اين اکوسيستم را در استان ايجاد کنم. متاسفانه حتي اساتيد ما هم اين روحيه را ندارند. اين کاري است که ميشود با آوردن نخبگان و کارآفرينان به استان و برگزاري استارتآپ و مسابقات انجام داد. از دل ايجاد فضاي توليد و صنعت در استان هم طبعا توسعه و اشتغال پايدار ايجاد خواهد شد.„

 

تاریخ انتشار : 1395/08/10
کد : 73172
تعداد بازدید: 414