مسلم کسی را بُوَد روزه داشت/ که درمانده‌ای را دهد نان چاشت

«سعدی»

تاریخ انتشار : 1394/04/07
کد : 73139
تعداد بازدید: 821