ز نادانی نیابی زندگانی...

ز دانش زنده مانی جاودانی/ ز نادانی نیابی زندگانی ... «ناصرخسرو قبادیانی»

 

 

تاریخ انتشار : 1395/04/30
کد : 72553
تعداد بازدید: 488