نداند به جز ذات پروردگار/ که فردا چه بازی کند روزگار

نداند به جز ذات پروردگار/ که فردا چه بازی کند روزگار... «فردوسی»

تاریخ انتشار : 1394/04/24
کد : 72328
تعداد بازدید: 59404