دبير جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي سال 1393 منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي وفناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان دكتر حسيني به سمت دبير جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي سال 1393 منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بنياد ملي نخبگان، متن حكم دكتر سورنا ستاری براي دكتر سيد حسن حسيني كه هم اكنون در سمت معاون فرهنگي و امورنخبگان و دبير شواري نخبگان بنياد ملي نخبگان فعاليت مي كند، به شرح ذيل مي باشد:« نظر به تعهد، تخصص و توانمندي هاي علمي و اجرائي جنابعالي و با توجه به اهميت شناسايي، هدايت و پشتيباني از نوآوران، مخترعان و كارآفرينان، به موجب اين ابلاغ به عنوان "دبير جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي سال 1393" منصوب مي شويد.»

در ادامه اين حكم آمده است:« اجرا، داوري و ارزيابي دقيق اختراعات، توجه جدي به امر تجاري سازي، تكميل چرخه اختراعات و تجاري سازي، ارائه مشاوره هاي حقوقي و فني، و بررسي اختراعات ثبت شده بين المللي، از مهمترين ماموريت ها و وظايف جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي سال 1393 تعيين مي گردد.

هم چنين انتظار دارم با استفاده از ظرفيت هاي مناسب بخش هاي مختلف معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و ستاد هاي معاونت، امور مربوط به تجاري سازي اختراعات و هم چنين كارآفريني و توانمندسازي مخترعان و نوآوران، تكميل و تقويت گردد.»

تاریخ انتشار : 1393/01/17
کد : 71518
تعداد بازدید: 589