برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهوری برای تحقق اقتصادمقاومتی ابلاغ شد

برنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شد.

برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شد.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، شورای اقتصاد در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، در این ابلاغیه پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در این ابلاغیه به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و... اشاره شده است.

اهداف این برنامه در 6 بند و به شرح زیر آمده است: 


1. برندسازی، 2. تقویت تولید داخل، 3. اصلاح یا تدوین قوانین و مقررات، 4. نهادسازی، 5 ارزیابی سیستمی، 6. تقویت سرمایه انسانی
سیاست های برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز عبارتند از: 1. ساماندهی نظام نوآوری متناظر با اولویت های ملی، 2. طراحی ساز و کار های اقتصادی ارتقای کیفیت تولیدات داخل، 3. تقویت رابطه علم و فناوری با دیگر نظام های کشور (اقتصاد، محیط زیست، سیاست، اجتماع و ارزش ها)، 4. بسترسازی برای انجام فعالیت های اقتصادی در قالب برندهای معتبر ، 5. نظارت و ارزشیابی سیستمی اقتصاد دانش بنیان.

برنامه های عملیاتی ابلاغیه «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» نیز شامل پنج بسته برنامه عملیاتی است. برنامه عملیاتی نخست: برنامه های متناظر با سیاست «ساماندهی نظام نوآوری متناظر با اولویت های ملی» برنامه عملیاتی دوم: برنامه های متناظر با سیاست «طراحی ساز و کارهای اقتصادی ارتقای کیفیت تولیدات داخل»، برنامه عملیاتی سوم: برنامه های متناظر با سیاست «تقویت رابطه علم و فناوری با دیگر نظام های کشور (اقتصاد، محیط زیست، سیاست، اجتماع و ارزش ها)»، برنامه عملیاتی چهارم: برنامه های متناظر با سیاست «بسترسازی برای انجام فعالیت های اقتصادی در قالب برندهای معتبر»، برنامه عملیاتی پنجم: . برنامه های متناظر با سیاست «نظارت و ارزشیابی سیستمی اقتصاد دانش بنیان» است.

براساس این گزارش، در برنامه عملیاتی ساماندهی نظام نوآوری متناظر با اولویت های ملی، بر مواردی شامل «سیاستگذاری اجرایی، پایش، ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندهای نوآوری»، «اولویت سیاست های حمایتی به ساختارهای جمعی، نظیر خوشه ها، انجمن ها، پارک ها، مناطق صنعتی و فناوری»، «تبدیل پایه دانشی بنگاه های مبتنی بر نوآوری به عامل اصلی تولید ثروت»، «راه اندازی شبکه فن بازار ملی و تبدیل ایران به هاب (Hub) مبادله فناوری منطقه»، «تدوین و تصویب لایحه جامع نظام مالی علم و فناوری کشور»، «یکپارچه سازی فرآیندهای ارزیابی»، «ایجاد رشته ها و دانشکده های تخصصی مطالعات علم، فناوری و نوآوری در کشور» و «راه اندازی کانون تفکر مطالعات علم و فناوری» تاکید شده است.

«حمایت از تولیدات داخلی اقلام راهبردی و حساس تحریمی»، «ایجاد سامانه ثبت تولید داخل (به عنوان نمونه در بستر فن بازار ملی ایران)»، «توسعه صادرات کالاهای دانش بنیان محصولات داخلی» و «جایگزینی انواع تخفیف های مالیاتی و اعتبارت مالیاتی متناسب با رشته فعالیت و دوره بلوغ شرکت ها با معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان» در برنامه عملیاتی طراحی ساز و کارهای اقتصادی ارتقای کیفیت تولیدات داخل عنوان شده است.

همچنین در برنامه عملیاتی «تقویت رابطه علم و فناوری با دیگر نظام های کشور» موارد زیر وجود دارد: 1. هماهنگی و یکپارچه سازی فرآیندهای ارزیابی و سیاستگذاری اجرایی نظام های بخشی/ منطقه ای/ فناورانه 2. استقرار نظام مالکیت معنوی 3. استقرار ساختار نهادی تخصصی آینده نگاری ملی و بین المللی در حوزه های فناورانه، بخشی و منطقه ای 4. ایجاد هماهنگی و ارتباط کارکردی میان نهادهای فعال نظام نوآوری کشور.

بر همین اساس، برنامه های عملیاتی مرتبط با «بسترسازی برای انجام فعالیت های اقتصادی در قالب برندهای معتبر» نیز به این شرح آمده است:

1. فعال سازی برندهای ملی تولید داخل در عرصه بین المللی به منظور تجاری سازی فعالیت های فناورانه و نوآورانه در حوزه های مواد اولیه دارویی با منشاء گیاهی، صنعتی و آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، صنعتی، پزشکی فاب (صنعتی/ نیمه صنعتی) ادوات الکترونیکی و محصولات زیست فناوری دارویی، 2. برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی 3. تعریف استانداردهای بومی برای کالای دانش بنیان»، «توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین الملل با راه اندازی مراکز تحقیقاتی مشترک با شرکت های خارجی و 4. ساماندهی موسسات مالی متقاضی عاملیت و نهادهای مختلف نظام مالی علم و فناوری (سرمایه خطرپذیر، تامین سرمایه، صدور ضمانتنامه و...) نظیر رتبه بندی و قاعده گذاری توسط صندوق نوآوری و شکوفایی.

متناظر با سیاست «تقویت رابطه علم و فناوری با دیگر نظام های کشور (اقتصاد، محیط زیست، سیاست، اجتماع و ارزش ها)» در این برنامه نیز 6 مورد «راه اندازی نظام جامع ارزیابی نوآوری در حوزه اقتصاد دانش بنیان»، «تدوین استانداردهای بومی برای کالاهای دانش بنیان»، «تعیین شاخص های کمی اقتصاد دانش بنیان»، «تقویت ارتباط کارکردی نهادهای متولی تولید آمار و اطلاعات در حوزه نوآوری»، «طراحی سطوح مختلف ارزیابی در قالب بخشی (SIS) در وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات، دفاع، جهاد کشاورزی و بهداشت» و طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر الگوهای منطقه (RIS) و فناورانه (TIS) آمده است.

براساس این گزارش، در شیوه اجرایی «برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی»، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین اقدامات اجرایی تفصیلی تر اقدام کند. همچنین این معاونت ملزم به ارائه اهداف کیفی، کمی، اقدامات، منابع مالی و نحوه تامین آن برای یک از برنامه های عملیاتی مصوب، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه شده است.

همچنین دستگاه های اجرایی همکار موظف به مشارکت و همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تهیه، تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مصوب هستند.

بر این اساس، مسوولیت اجرای برنامه های عملیاتی مذکور و تامین منابع مالی در چارچوب اعتبارات دستگاه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. از سوی دیگر، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به عنوان دستگاه ناظر موظف است گزارش عملکرد اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار برای رییس جمهوری ارسال کند.

«برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی» در 5ماده و به عنوان مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ شده است.
پایان پیام/

 

تاریخ انتشار : 1393/06/17
کد : 71223
تعداد بازدید: 489