بسا کسا که به روز تو آرزومند است ...

به روز نیک کسان غم مخور زنهار/ بسا کسا که به روز تو آرزومند است... «رودکی»

پیام زندگی/ 193

زمانه پندی آزادوار داد مرا...

 

تاریخ انتشار : 1394/11/28
کد : 71080
تعداد بازدید: 11447