رنج و غم را حق پی آن آفرید/ تا بدین ضد خوشدلی آید پدید

«مولوی»

تاریخ انتشار : 1394/05/11
کد : 71036
تعداد بازدید: 538