گر همی مومن شماری خویشتن را بایدت / مِهر زرِّ جعفری بر دین جعفر داشتن

گر همی مومن شماری خویشتن را بایدت/ مِهر زرِّ جعفری بر دین جعفر داشتن/ علم چَبوَد فرق دانستن حقی از باطلی/ نی کتاب زرقِ شیطان جمله از برداشتن ... «سنایی غزنوی»

تاریخ انتشار : 1394/05/19
کد : 70810
تعداد بازدید: 465