آخرين تصميمات بنياد ملي نخبگان در واگذاري ارائه تسهيلات به دانشگاه ها و ارزيابي اختراعات

رئيس بنياد ملي نخبگان با تاكيد بر اينكه ارزيابي اختراعات از اين پس در بنياد ملي نخبگان صرفا حضوري خواهد بود، از واگذاري ارائه برخي تسهيلات استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاه صنعتي شريف به اين دانشگاه خبرداد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، دكتر سورنا ستاري با اشاره به سياست دولت تدبير و اميد مبني بر چابك سازي دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و نهاد هاي دولتي گفت: بنياد ملي نخبگان در راستاي اجراي سياست هاي دولت و هدفمند كردن ارائه تسهيلات بنياد براي ارتقا كيفيت فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها و باتوجه به اينكه حدود هزار و پانصد نفر از استعدادهاي برتر و نخبگان تحت حمايت بنياد در دانشگاه صنعتي شريف حضور دارند، در اولين اقدام، بخشي از اقدامات حمايتي خود از استعدادهاي برتر اين دانشگاه را به دانشگاه صنعتي شريف واگذار كرد.

وي افزود: در مرحله اول اعطاي اعتبار پژوهشي استادياران جوان، كمك هزينه فرصت مطالعاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري، كمك هزينه شركت در كنفرانس ها و اعطاي پژوهانه به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري به دانشجويان نخبه و استعداد برتر دانشگاه صنعتي شريف با مديريت مسئولان اين دانشگاه انجام مي شود.

رئيس بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: درمرحله دوم اعطاي تمامي كمك هزينه تحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف مشمول حمايت هاي بنياد ملي نخبگان، به دانشگاه صنعتي شريف محول مي شود.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور تاكيد كرد: نكته بسيار مهم اين است كه تمامي روندها و فرآيندهاي اعطاي تسهيلات همچنان از طريق سامانه ثريا صورت مي گيرد. البته در اين واگذاري نظارت كار بر عهده بنياد ملي نخبگان و معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد انجام مي پذيرد.

رئيس بنياد ملي نخبگان در ادامه با اشاره به برخي سوءاستفاده ها و وقوع تخلفات در حوزه اختراعات براي حضور در جمع مشمولان بنياد ملي نخبگان جهت دريافت تسهيلات حمايتي گفت: براي جلوگيري از اين وقوع چنين رويدادهاي تلخ و حفظ مالكيت معنوي اخترعات براي صاحبان آنها ، بررسي و ارزيابي تمامي اختراعات در بنياد ملي نخبگان صرفا از طريق جشنواره هاي منطقه اي و ملي اختراعات به صورت حضوري انجام مي شود و ديگر هيچ ارزيابي به صورت غير حضوري و از طريق سامانه ارزيابي اختراعات در بنياد انجام نمي شود.

دكتر ستاري خاطرنشان كد: در اين راستا بر اساس مصوبه اخير بنياد ملي نخبگان و اصلاح آيين نامه حمايت از مخترعان، ميزان حداقل مشاركت مخترع براي دريافت تسهيلات به 45 درصد افزايش يافت  كه از سال 93 اجرا مي شود. البته در ارزيابي اختراعات حضور تمامي مخترعان مشاركت كننده در طرح الزامي است.

به گفته وي از اين پس در راستاي استفاده از پتانسيل مجموعه هاي تحت مديريت بنياد ملي نخبگان و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در ارزيابي هاي اختراعات از پتانسيل ستادهاي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري استفاده خواهد شد.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در پايان رد خصوص رويكرد بنياد ملي نخبگان درباره حمايت از برگزيدگان جشنواره هاي معتبر علمي در كشور خاطرنشان كرد: همچنين اعطاي مجموعه تسهيلات كمك هزينه تحصيلي براي برگزيدگان جشنواره هاي معتبر علمي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان پس از بررسي در شوراي علمي بنياد ملي نخبگان و كسب حداقل هاي لازم صورت مي گيرد و صرفا برگزيده شدن در اين جشنواره ها منجر به تحت حمايت در آمدن در بنياد و دريافت تسهيلات نخواهد بود.

تاریخ انتشار : 1392/09/19
کد : 70738
تعداد بازدید: 636