اعطاي وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر با اعتبارات بنياد ملي نخبگان است

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان گفت: اعطاي وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر از اعتبارات بنياد ملي نخبگان و از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارتين علوم و بهداشت انجام مي شود.

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان گفت: اعطاي وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر از اعتبارات بنياد ملي نخبگان و از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارتين علوم و بهداشت انجام مي شود.

 

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان ، دكتر يداله اردوخاني در خصوص نحوه اعطاي وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر تحت پوشش بنياد ملي نخبگان از طريق صنندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: بنیاد ملی نخبگان وام ودیعه مسكن نخبگان را به عنوان مكمل وام خرید مسكن نخبگان طراحی كرده است چرا كه بسیاری از نخبگان و استعدادهای برتر توانایی دریافت اين وام را كه به مبلغ 50 و 80 ميليون توماني اعطا مي شود ندارند.

وي افزود: در اين راستا تفاهم نامه‌اي فيمابين بنياد ملي نخبگان و صندوق‌هاي رفاه دانشجويان ( صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ) منغقد شد كه بر اساس آن  بنياد ملي نخبگان در جهت رفاه حال دانشجويان نخبه از منابع خود مبلغ 250 ميليون ريال وام از طريق صندوق‌ هاي رفاه دانشجويان وزارتين علوم بهداشت دراختيار هر يك از نخبگان و استعدادهاي برتر واجد شرايط قرار مي شود.

دكتر اردوخاني خاطرنشان كرد: بنابراين وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر با منابع بنياد ملي نخبگان و از طريق صندوق رفاه دانشجويان اين دو وزارتخانه صورت مي گيرد اما متاسفانه بعضاً اطلاع رساني صندوق‌ها به گونه‌اي بوده است كه اين شبه را ايجاد مي‌كند كه بنياد ملي نخبگان نقشي در اعطاي اين تهسيلات نداشته و يا تنها معرفي كننده نخبگان و استعدادهاي برتر است.

به گفته وي متأهل بودن، فاقد خوابگاه دانشجويي و ارائه اجاره نامه رسمي از جمله شرايط اصلي دريافت وام وديعه مسكن به نخبگان و استعدادهاي برتر محسوب مي شود.

تاریخ انتشار : 1392/08/19
کد : 70580
تعداد بازدید: 2884