سه شنبه 3 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

1. طراحی و تدوین ساز و کارهای اجرایی‌سازی مصوّبات فرادستی با رویکرد پرهیز از تصدّی‌گری بنیاد
2. طراحی مفهومیِ نظام مکانیزۀ گردش مقررات و ضوابط مربوط به اجتماعات نخبگانی
3. برنامه‌ریزی برای اجرای صحیح فرایندهای عملیاتی برنامه‌های مصوب در امور مربوط به اجتماعات نخبگانی و نظارت بر آنها
4. بازنگری مستمر در فرایندهای اجرایی امور مربوط به اجتماعات نخبگانیبرای روان‌سازی امور با توجه به رویکرد پرهیز از تصدّی‌گری بنیاد
5. تدوین شاخص‌ها و سنجه‌های نظارت و ارزیابی فعالیت‌های بنیاد در امور مربوط به اجتماعات نخبگانی
6. بررسی و مطالعهموانع اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب بنیاد و برنامه‌ریزی برای رفع آنها
7. همکاری در برنامه‌ریزی‌های بنیاداز طریق مشارکت در شوراها،کمیته‌ها و سایر موارد مشابه
8. هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مدیریتی بنیاد
9. انجام سایر امور محوله از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601