دوشنبه 30 مهر 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها> دانش آموختگان برتر دانشگاهی> تسهیلات> جایزه شهید احدی>شیوه نامه جایزه شهید احدی

 

                                                                               باسمه تعالی


                 شیوه‌نامة بهره¬مندی دانش¬آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی
                                                                          (جایزة شهید احدی)مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین¬نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش¬آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی¬سازی بند «الف-1» از مادّۀ 4 آیین¬نامه و با هدف تسهیل مسیر تحصیلی دانش‌آموختگان برترِ دورة‌ کارشناسی‌ارشد در دورة دکتری تخصصی، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه¬نامه می¬توانند از تسهیلات ادامة تحصیل در دورة دکتری تخصصی در قالب «جایزة شهید احدی»، به پاس توانمندی‌های علمی شهید احمدرضا احدی، بهره¬مند شوند.

مادّة1: تعاریف

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. معاونت برنامه‌ریزی: منظور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد است.
ه‍ ‍.آیین¬نامه: منظور «آیین¬نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش¬آموختگان ¬برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است¬که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ز. مؤسسة پذیرنده: منظور هریک از مراکزآموزش عالی و پژوهش ‌کشور است¬که بنا به مقررات وزارت علوم، وزارت بهداشت، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.
ح. سازمان سنجش: منظور سازمان سنجش آموزش کشور است.
ط. دانش¬آموختة برتر: منظور هر یک از دانش¬آموختگان مشمول بند «الف- 1» از مادّۀ 4 آیین¬نامه است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

2-1. انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانش آموختگان دورة دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می¬توانند از جایزة شهید احدی بهره¬مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دست‌کم 230 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 راکسب کرده و پس از قیاس با سایرین و بررسی کیفی به تأیید کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر رسیده باشند.

تبصرة1: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرایند شناسایی وارد می‌شود و تصمیم-گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وی، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

تبصرة 2: دانشجویان دورة کارشناسی‌ارشد (یادکتری حرفه‌ای ) مؤسسه‌های داخل کشور که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش، در دورة دکتری، دورة کارشناسی‌ارشد را با موفقیت به پایان می‌برند نیز در صورت احراز شرط بند «ب» می‌توانند از جایزة شهید احدی بهره‌مند شوند.

2-2. انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

بنیاد می‌تواند حداکثر 80 در صد سهمیة استفاده از جایزة شهید احدی در هر سال را به دانشگاه‌های معتبر کشور اختصاص دهد تا دانشگاه‌ها مشمولان را از میان دانشجویان دورة کارشناسی‌ارشد مورد تأیید وزارت علوم / وزارت بهداشت و نیز دانشجویان دورة دکتری حرفه‌ای مورد تأیید وزارت بهداشت که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال پذیرش در دورة دکتری، دورة کارشناسی‌ارشد (دکتری حرفه‌ای) را با موفقیت به پایان می‌برند، انتخاب کنند.

تبصرة 3: ادامه تحصیل این دسته از برگزیدگان، صرفاً در دانشگاه‌ معرفی کننده و در همان رشتة دورة کارشناسی ارشد امکان پذیر است.
تبصرة 4: فهرست دانشگاه‌های معتبر کشور و تعداد سهمیة هر یک از دانشگاه‌ها براساس نظر معاونت برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.

مادة 3: تسهیلات

مشمولان این جایزه برای پذیرشِ بدون آزمون در دورة دکتری تخصصی به مؤسسه‌های پذیرنده (از طریق سازمان سنجش) معرفی می‌شوند.

تبصرة 1: استفاده از این تسهیلات برای دانش‌آموختة برتر، مانع بهره‌‌مندی وی از راتبه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست.
تبصرة 2: ظرفیت مذکور در مؤسسه‌های پذیرنده، به عنوان مازاد بر ظرفیتِ اصلی مؤسسه تلقی می‌شود.

مادة 4: فرایند اجرا

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

4-1. فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ بنیاد

1. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می¬کند.
2. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می¬کند.
3. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی«کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از یکی از مدیران حوزة معاونت برنامه‌ریزی (رئیس کارگروه) و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامه‌ریزی منصوب می‌شوند.
4. پس از تأیید نهایی معاون برنامه‌ریزیبه برگزیدگان نهایی اطلاع رسانی می‌کند و آنان مجازند حداکثر پنج مؤسسة پذیرنده را برای ادامة تحصیل انتخاب و به بنیاد اعلام کنند.
5. سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.
6. مؤسسة پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
7. سازمان سنجش، نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعلام می‌کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصرة 2: چنانچه متقاضی به‌عنوان دانش‌آموختة‌برتر انتخاب نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود صرفاً یک‌بار دیگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
تبصرة 3: دانش‌آموختة‌برتر، تا دو نیم‌سال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد در یکی از مؤسسه‌های علمی انتخابی پذیرش دریافت کند، در غیراین‌ صورت جایزة مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.

4-2. فرایند انتخاب مشمولان از مبدأ دانشگاه

1. معاونت برنامه‌ریزی سهمیة هریک از دانشگاه‌های برتر را (براساس فهرست اعلامی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) تعیین و طی نامه‌ای به آنان اعلام می‌کند.
2. دانشگاه‌ها،‌ اسامی را در بازه زمانی مشخص شده، ‌به بنیاد معرفی می‌کنند.
3. بنیاد،‌ سوابق افراد معرفی شده را بررسی و برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند.
4. سازمان سنجش پس از معرفی برگزیدگان از سوی بنیاد، آنان را به مؤسسه‌های پذیرنده معرفی می‌کند.
5. مؤسسة پذیرنده، پس از مصاحبه با متقاضیان، نتیجه را به سازمان سنجش اعلام می‌کند.
6. سازمان سنجش، نتیجة نهایی را به بنیاد و مؤسسة پذیرنده اعلام می‌کند.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه¬نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ریزی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.
تبصره: معاون برنامه‌ریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوه‌نامه، مصادیق دیگر فعالیت‌های نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق موجود را شناسایی و در جدول 1 اعمال کند تا درصورت نهایی شدن، به‌طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه¬نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و ده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

 


                     جدول 1: امتیاز حاصل از فعالیت های نخبگانی

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

المپیاد علمی

دانش‌آموزی
(صرفاً امتیاز بالاترین المپیاد در نظر گرفته می‌شود)

جهانی

طلا

200تا

امتیاز با ضریب 25 درصد از ابتدای هر دورة تحصیلی، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

نقره

150تا

برنز

120تا

ملّی

طلا

80تا

نقره

60تا

برنز

50تا

دانشجویی
(وزارت علوم/ وزارت بهداشت)

اول

200تا

دوم

150تا

سوم

75تا

آزمون ورودی دانشگاه‌ها

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته
(صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته می‌شود)

(رتبه ـ 101)

(تا صفر)

برگزیدة آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته
(صرفاً امتیاز یک آزمون در نظر گرفته می‌شود)

(رتبه × 25) ـ 200

(تا صفر)

آزمون‌های علوم پزشکی

برگزیدة آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، دام‌پزشکی و داروسازی (برای ده نفر اول)

(رتبه × 50) ـ 550

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

برگزیدة آزمون پیش‌کارورزی پزشکی (برای ده نفر اول)

(رتبه × 50) ـ 550

جشنوارة مورد تأیید

خوارزمی

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

تا70 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا50 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا30 × سهم مشارکت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

تا120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا80 × سهم مشارکت

بین‌المللی

رتبه اول

تا350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا250 × سهم مشارکت

فارابی

جوان

رتبه اول

تا120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا80 × سهم مشارکت

بزرگسال

رتبه اول

تا350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا250 × سهم مشارکت

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

تا350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

تا300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

تا250 × سهم مشارکت

محقق جوان

تا120 × سهم مشارکت

محقق دانشجو

تا100 × سهم مشارکت

مستعد برتر هنری/ ادبی/ قرآنی

تا250

سرآمد برتر هنری/ ادبی/ قرآنی

تا 300

 

ادامه جدول 1

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

فعالیت‌های فنّاورانه

مدیرعامل شرکت فنّاورانة داخلی

تا 75

به ازای هر سال و حداکثر 200 امتیاز

اختراع سطح 1

تا200 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از سال احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

اختراع سطح 2

تا150 × سهم مشارکت

اختراع سطح 3

تا100 × سهم مشارکت

اختراع یا ژن دارای ثبت بین‌المللی

تا100 × سهم مشارکت

فعالیت‌های آموزشی

دانشجوی نمونة کشوری

تا300

اخذ جایزه‌های تحصیلی بنیاد

تا 100 امتیاز (به ازای هر سال)

میانگین کل دورةکارشناسی

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دورةکارشناسی ارشد

(17 - میانگین کل) × 120

میانگین کل دورة دکتری حرفه‌ای

(17 - میانگین کل) × 120

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

تا 50 (هر مقاله)

صرفاً مقاله‌های پنج سال اخیرو مرتبط با رشتة دانش‌آموخته لحاظ می‌شود. مقاله‌های بین‌المللی باید در فهرست 1Q و Q2 از نمایة SJR حضور داشته باشند و امتیاز بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة اعضای هیئت‌علمی محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات 100 امتیاز و برای مقالات مجامع 50 امتیاز است.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی ـ پژوهشی

تا30 (هر مقاله)

مقاله‌های منتشر شده در مجامع علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)

تا 10 (هر مقالة کامل)

 

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب مؤسسه

تا 50 امتیاز (به ازای هر طرح)

امتیاز طرح‌های سه سال اخیر دانش‌آموختگان کارشناسی‌ارشد براساس حجم،زمان، تعداد نفرات (شرکت‌کننده) در طرح و با توجه به ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از همکاری در اجرای طرح پژوهشی 100 امتیاز است.

سایر فعالیت‌های نخبگانی

تا 100

به تشخیص بنیاد ملّی

 

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601