چهارشنبه 26 تیر 1398

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

 

 

باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة حمایت از هسته­ های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)

 

مقدمه

به استناد اقدام­ های 2-2-2، 2-2-3، 2-2-9 و 3-1-2 مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور تربیت و آماده­سازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف زمینه­ سازیِ اثرگذاری آنان بر پیش­برد مؤلفه­ های اقتصاد مقاومتی، بنیاد ملّی نخبگان از تشکیل هسته ­های دانشجویی با محوریت استادان برجستة دانشگاهی، صنعتی، هنری و ... پیرامون حل مسأله­ های کشور، حمایت می­ کند.

بر این اساس شیوه ­نامة «حمایت از هسته­ های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)» برای تبیین مفاد اجرایی موضوع به شرح ذیل تدوین می­ شود:

مادّة 1: تعاریف

برای اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. قائم مقام: منظور قائم مقام رئیس بنیاد است.

ج. معاون آینده­ سازان: منظور معاون آینده ­سازان بنیاد است.


د. کارفرما: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که دارای مسأله­ ای علمی- فنّاورانه برای حل است.


هـ . طرح: منظور طرح پیشنهادی برای حل مسأله­ ای مشخص است.

و. داور:
منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در بررسی علمی طرح از سوی بنیاد تعیین می شود.


ز. استاد خبره: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که مسوؤلیت و راهبری اجرای طرح را برعهده دارد.

ح. دانشجو:
منظور هر یک از دانشجویان مشمول بهره ­مندی از جوایز مندرج در «شیوه ­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» است.

ط. برگزیده:
منظور دانشجوی تأیید شده برای همکاری در طرح است.

ی. هسته:
منظور گروه (تیم) تشکیل شده از برگزیدگان با مسوؤلیت استاد خبره برای اجرای طرح است.


ک. مدیر طرح: منظور هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با تأیید شورای راهبری به عنوان راهبر و رابط میان استاد خبره و بنیاد تعیین می­ شوند.

ل . شورای راهبری:
منظور شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت بر اجرای صحیح شیوه­نامه است.

 

مادّة 2: اهداف

اهداف اجرای این فرایند عبارت است از:

2-1. آموزش دانشجویان مستعد در بستر حل یک مسألة واقعی

2-2. افزایش مهارت­های اجتماعی و ایجاد حس خود باوری در دانشجویان مستعد
2-3.  هدایت دانشجویان مستعد برای حل مسأله­های راهبردی کشور


2-4. ایجاد شبکة دانشجویان دارای توانایی کارِ گروهی و حل مسأله

2-5. افزایش اعتماد دستگاه­های اجرایی، مراکز علمی و بخش خصوصی به دانشجویان مستعد

 

مادّة 3: شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت

به منظور تصمیم­گیری، راهبری و نظارت بر تمامی امور مربوط به شیوه ­نامه، « شورای راهبری، سیاست­گذاری و نظارت» با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می‌شود:

3-1. ترکیب

3-1-1. قائم مقام رئیس بنیاد (رئیس شورا)

3-1-2. معاون آینده سازان یا نمایندة وی

3-1-3. معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد یا نمایندة وی

3-1-4. چهار تن از مدیران طرح یا سایر افراد متخصص در امور هسته­های پژوهشی به انتخاب اعضای حقوقی شورا

تبصرة 1 : اعضای بندهای فوق با حکم قائم مقام به مدت یک سال منصوب می­شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

   تبصرة 2 : در موارد ضروری و با تشخیص رئیس شورا، امکان بهره­مندی از تخصص سایر افراد برای شورا وجود دارد.

3-2. وظایف

3-2-1. شناسایی و بررسی مسأله­های مهم دستگاه­ها و سازمان­ها، که نیاز به راه حل­های علمی و فنّاورانه دارند

3-2-2. انتخاب و معرفی مسأله­های مناسب طرح به افراد متخصص دانشگاهی و صنعتی

 

3-2-3. شناسایی استادان خبرة واجد شرایط برای تشکیل هسته به ­منظور حل مسأله

3-2-4. راهبری و نظارت بر روند اجرای طرح

3-2-5.تعیین نحوه­ ارائة راه­ حل­های به دست آمده به صاحبان مسأله و پشتیبانی از هسته­ های تشکیل شده

3-2-6. تدوین و تصویب دستورعمل­های اجرایی بر مبنای مفاد این شیوه ­نامه در صورت نیاز

3-2-7. شناسایی، انتخاب و تأیید مدیران طرح­ها و نظارت بر عملکرد آنها

3-2-8. شناسایی و انتخاب کارفرمایان

3-2-9. تعیین تکلیف مالکیت دارایی­های فکری ناشی از هر یک از طرح­ها

 

مادّة 4: فرایند اجرایی

4-1. معاون آینده­سازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیران طرح، به شورای راهبری پیشنهاد می ­دهد. شورای راهبری با توجه به سوابق و توانایی­های افراد معرفی شده، مدیر طرح را انتخاب و تأیید می­ کند.

4-2. مدیر طرح با رایزنی با دستگاه­ها و نهادهای ذی­ربط (مراکز علمی، صنعتی و ...) مسأله­های آنان را احصا و گزارش آن را به شورای راهبری ارائه می­کند. استادان خبره، نهادها و موسسات اجرایی، صنعتی و پژوهشی نیز می­توانند مسأله­ها و نیازهای (طرح پیشنهادی) خود را به بنیاد اعلام کنند.

4-3. شورای راهبری مسأله­های احصا شده را از طریق مدیران طرح به استادان خبره ارائه می ­کند.

4-4. استادان خبره براساس مسألة ارائه شده، طرح خود را برای حل به مدیر طرح ارائه می ­کنند.

4-5. معاون آینده­سازان افراد مورد نظر را برای همکاری با بنیاد به عنوان داور تعیین می­ کند.

4-6. مدیر طرح با کمک داوران، طرح پیشنهادی را بررسی و نتیجه را به شورای راهبری اعلام می­ کند.

4-7. شورای راهبری طرح پیشنهادی را بررسی و درخصوص تأیید/ اصلاح / عدم تأیید آن تصمیم­گیری می­ کند.

4-8. بنیاد برای هدایت طرح تأیید شده از سوی شورای راهبری، با استاد خبرة پیشنهاد دهندة طرحِ تأیید شده قرارداد (مشاوره) منعقد می­کند.

تبصرة 1 : سایر اعضای شورای راهبری می­توانند افراد مورد نظر خود را برای همکاری با بنیاد به عنوان مدیر طرح، به شورای راهبری پیشنهاد دهند.

 

تبصرة 2 : دانشجویان مشمول مقررات «شیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور»  در سال تحصیلی متناظر با اجرای طرح، می­توانند پس از تأیید شورای راهبری به عنوان برگزیده از سوی استاد خبره، به ­کارگیری شوند. در صورتی که ظرفیت طرح پیشنهادی یک استاد خبره از سوی دانشجویان مشمول شیوه­نامه تکمیل نشود، دانشجویانی که از حیث مجموع امتیازهای کسب شده طبق مقررات شیوه نامة مذکور جزء مجموعِ دو برابر ظرفیت مشمولان باشند، می­توانند برای حضور در طرح­ها نام­نویسی کنند.

تبصرة 3:
چنانچه در زمان اجرای طرح نیاز به تغییرات نیروی انسانی باشد، پس از گذشت یک ماه از اجرای طرح، با پیشنهاد استاد خبره و تأیید مدیرِ طرح، امکان بررسی موضوع و تصمیم­گیری نهایی از سوی معاون آینده سازان حداکثر به تعداد دو نفر دانشجوی واجد شرایط به ازای هر طرح، وجود دارد.


تبصرة 4: شورای راهبری مجاز است کارگروهی منتخب از افراد متخصص برای راهبری طرح­های تأیید شده تشکیل دهد.   

                 تبصرة 5: سایر فرایندهای اجرایی، بر اساس معیارهای مندرج در پیوست شیوه­نامه اجرا می­ شوند.

 

مادّة 5: فرایند پشتیبانی

5-1. سقف سایر هزینه­ های هسته شامل هزینه های مصرفی، تجهیزاتی، خدماتی و موارد مشابه از سوی شورای راهبری و در قالب جایزه­ هسته­های پژوهشی (مندرج درشیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) تعیین و هزینه می­ شود.

5-2. پس از ارائة صورت حساب هزینه کرد (به همراه گزارش عملکرد و مدارک مثبتة مالی) از سوی استاد خبره،  تأیید مدیر طرح و تأیید نهایی و دستور پرداخت معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد، مبلغ صورت حساب به استاد خبره پرداخت می­ شود.
.

5-3. پرداخت اعتبار هستة مسأله محور پژوهشی/ فنّاورانه برگزیدگان از سوی بنیاد و بر اساس مفاد شیوه­نامة پشتیبانی از فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور صورت می­پذیرد.

تبصره: از ماه سوم اجرای طرح، استاد خبره می­تواند حداکثر تا 50 درصد تغییر در میزان اعتبار هستة مسأله محور پژوهشی/ فناورانة دریافتیِ ماهانة هریک از برگزیدگان طرح خود اعمال کند. به این میزان تغییرات «ضریب عملکرد» گفته می­شود. مجموع مبالغ پرداختی هسته در هر ماه نمی­تواند از 20 درصد کل پرداختی پایه (مجموع جوایز تحصیلیِ افراد هسته) بیشتر شود.

 

مادّة 6: تفسیر و نظارت

شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه ­نامه برعهدة شورای راهبری است و این شورا موظف است سالیانه گزارشی از عملکرد شیوه‌نامه را تهیه و به رئیس بنیاد ارائه کند.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه، هشت تبصره و یک پیوست در تاریخ 28/09/1397 به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

 

 

 

                                                  

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601