معاونت مستعدان

 1. تدوین و پیشنهاد تصویب ضوابط و مقررات مربوط به فرآیند شناسایی، هدایت و پیشتیبانی مستعدان و نوابغ، هم­چنین بازنگری و بازتعریف آنها
 2. پیشنهاد سیاست‌های اجرایی، شاخص‌ها، استانداردها و ضوابط و مقررات برای اجرای اقدام‌های ملی سند مرتبط با حوزه مستعدان، به شورای هماهنگی اجرایی‌سازی سند
 3. پیشنهاد شاخص‌ها و معیارها برای اعتباردهی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی جشنواره‌ها و رقابت‌های نخبگانی در حوزه مستعدان با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول
 4. شبکه­سازی هدفمند در اجتماعات و فعالیت­های نخبگانی حوزه مستعدان با ایجاد زیرساخت های لازم
 5. تسهیل­گری به منظور اجرای برنامه­های حوزه مستعدان و نوابغ
 6. تمهید شرایط و تنظیم استانداردها، نظام‌‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات برای ایجاد زمینه مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در تاسیس و فعالیت مدارس و موسسات مستعد­پرور در حوزه‌های متنوع
 7. استقرار نظام شناسایی، هدایت و پشتیبانی نظام­مند از رشد و شکوفایی مستعدان و نوابغ
 8. ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت انجمن­های علمی، کانون­های فرهنگی- هنری، پژوهش­سراهایدانش­آموزی به منظور امکان فعالیت­های علمی، فناورانه، اجتماعی، تعمیق باورهای دینی و تحکیم علایق ملی
 9. همکاری و تعامل با نهادهای متولی مستعدان در جهت افزایش سهم بخش غیردولتی در ارایه خدمات موثر به مستعدان در اجرای اقدام‌های ملی سند
 10. پایش مستمر حوزه مستعدان به‌منظور توسعه برنامه­ها و احصای موانع اجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و حل آنها
 11. نظارت بر حسن اجرا و پیشرفت اقدامهای سند مرتبط با حوزه مستعدان در دستگاههای اجرایی ذی­ربط و ارایه گزارش به شورای هماهنگی اجرایی­سازی سند
 12. بررسی تجارب موفق سایر کشورها در حوزه نوابغ و مستعدان به منظور الگوبرداری و به­کرد برنامه­ها و فعالیت­ها
 13. ایجاد و حفظ هماهنگی بین بخشی و درون بخشی معاونت و بررسی و تنظیم برنامه‌های پیشنهادی سالیانه.