دکتر پرویز داوودی دکتر صادق واعظ زاده دکتر نسرین سلطانخواه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
از تاریخ 85/1/20 تا 85/11/1 از تاریخ 85/11/5 تا 88/6/30 از تاریخ 88/6/30 تا 92/7/13