دکترمحمود سعادت فومنیعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
رشته: مهندسی مکانیک
رتبه علمی: استاد

- سوابق تحصیلی :
* رتبه اول دکتری در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شریف
* رتبه دوم کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی­ شریف
* رتبه اول کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات دانشگاه صنعتی ­شریف


* سوابق اجرایی :
معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مدیرکل آموزش دانشگاه صنعتی شریف
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه‌ صنعتی شریف
معاونت دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه‌ صنعتی شریف
سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان و مدیریت فرهنگی دانشگاه