دفتر برنامه‌ریزی و نظارت امور مستعدان

 1. بررسی و تعیین نیازهای پژوهشی، مطالعاتی و دانشی حوزه­ی مستعدان برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها
 2. مطالعه و استخراج مولفه­ها، شاخص­ها و ابزارهای مورد نیاز به منظور استقرار نظام شناسایی مستعدان
 3. طراحی سازوکار‌هایی به‌منظور اجرا، نظارت و ارزیابی اقدام‌های سند در حوزه مستعدان مطابق با بندهای فصل چهارم سند
 4. برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با اجتماع مستعدان برای استفاده از ظرفیت آن­ها در ارتقای آموزشهای مدرسه­ای و توسعه آموزشهای برون­مدرسهای و پشتیبانی مادی
 5. تدوین سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مقررات اجرایی حوزه مستعدان و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب آنها به مراجع ذی‌ربط در بنیاد
 6. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پایش، ارزیابی، عارضه‌یابی و به‌کرد زمینه‌ها و فعالیت‌های امور مستعدان در دستگاه‌های اجرایی و واحدهای درون سازمانی
 7. تدوین برنامه‌های کوتاه­مدت و بلندمدت به منظور پرورش خلاقیت، توانمندسازی و هدایت مستعدان در حوزه‌های مختلف

   

 8. بررسی و اعلام نیاز سامانه­های اطلاعاتی و شبکه­های ارتباطی جهت بهره‌برداری مستعدان
 9. مدیریت، ساماندهی منابع آماری، اطلاعاتی و پایش به منظور ایجاد زیرساخت مناسب گزارش­دهی و برنامه‌ریزی حوزه مستعدان
 10. انجام مطالعات تطبیقی به منظور الگوبرداری از تجارب موفق سایر کشورها در حوزه نوابغ و مستعدان؛
 11. تلفیق، یکپارچه­سازی و پیشنهاد برنامه­های عملیاتی سالیانه معاونت