چهارشنبه 24 مرداد 1397

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی

1. تدوین برنامه‌های فرهنگی برای اجتماعات نخبگانی با هدف تحقق اهداف فرهنگی مندرج در سند راهبردی کشور در امور نخبگان
2. آینده‌نگری و برنامه‌ ریزی در حوزه‌های مختلف نیازهای فرهنگی اجتماعات نخبگانی و ارائه راهکارهای اجرایی برای آنها
3. آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی در حوزهاجتماعات نخبگانی
4. پیشنهاد سیاست‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های لازم در حوزه فرهنگی به معاون فرهنگی
5. برنامه ریزی برای رشد معنوی و فرهنگی اجتماعات نخبگانی و رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی آنها
6. نظارت بر اجرای فعالیت‌های فرهنگی و ارزیابی آنها
7. پایشوضعیتفرهنگیو اجتماعی نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر،تدوینگزارش‌هایتحلیلی ازفعالیت‌هاوروندهایموجود وپیشنهاد راهکارهایبهبودآنها
8. هماهنگی در زمینه انجام امور فرهنگی در سطح ستاد و استان‌ها
9. هماهنگی با دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نخبگانی به‌منظور برگزاری نشست‌های فرهنگی و تربیتی
10. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های فرهنگی استان‌ها
11. بازنگری و بازبینی فرایند برنامه‌ریزی‌های فرهنگی در جهت تحقق اهداف سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان
12. برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای نظارتی در حوزه نشریات بنیاد
13. تدوین برنامه‌های فرهنگی بنیادهای نخبگان استانی با همکاریآنها
14. برنامه‌ریزی هدفمند فرهنگی در حوزه امور بین‌الملل نخبگان با همکاری حوزه ذی‌ربط
15. تهیه‌گزارش‌های ادواری و سالانه از مراحل پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد
16. انجام سایر امور محوله از سوی معاون فرهنگی

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601