دفتر امور نوابغ

 1. بررسی و تعیین نیازهای پژوهشی، مطالعاتی و دانشی حوزه نوابغ برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها
 2. مطالعه و استخراج مولفه­ها، شاخص­ها و ابزارهای مورد نیاز به منظور طراحی واستقرار نظام شناسایی نوابغ
 3. تدوین مقررات مربوط به شناسایی، هدایت و پشتیبانی از نوابغ و پیشنهاد آن‌ها به مراجع ذی­ربط برای تصویب
 4. برنامه‌ریزی و طراحی ابزارهای غرباگری (اولیه و ثانویه)، تشخیص و شناسایی
 5. ایجاد سازوکارهای مناسب انگیزشی، پشتیبانی نظام­مند و هدایتی
 6. برنامه‌ریزی برای پرورش و تربیت نوابغ شناسایی شده
 7. تدوین برنامه‌های مداخله‌ای برای مخاطبان خاص با توجه به تفاوت‌های فردی به منظور تقویت و توسعه مهارت­ها
 8. ایجاد زمینه رشد و شکوفایی نوابغ به عنوان سرمایه‌های خدادادی و ملی
 9. پایش میزان پیشرفت مرحله ای نوابغ در فرایندهای رشد و شکوفایی
 10. رصد و بهبود وضعیت نوابغ به لحاظ آموزشی، تربیتی، خانوادگی، مالی
 11. شناسایی متخصصین در حوزه­های مختلف به­منظور به­کارگیری آنان در زمینه ارایه خدمات تخصصی
 12. برنامه‌ریزی برای آشنا ساختن نوابغ با مفاخر، مشاهیر، دستاوردها و جاذبه های ملی