بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

کد خدمت

عنوان خدمت

شناسه زیرخدمت

عنوان زیرخدمت

 
 
 

10012425000

راهبری سند راهبردی کشور در امور نخبگان

1001245100

تدوین و ابلاغ برنامه های عملیاتی و سیاست‌های اجرایی، دستگاه های اجرایی کشور در امور نخبگان

 

1001245101

نظارت و ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در امور نخبگان

 

1001245102

ترویج و فرهنگ‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 

10032426000

تأیید صلاحیت موسسات متقاضی فعالیت در نظام نخبگانی

10032426000

تأیید صلاحیت موسسات متقاضی فعالیت در نظام نخبگانی

 

10032427000

ارائه خدمات مرتبط با رویدادهای نخبگانی

10032427100

صدور اعتبارنامه برای رویدادهای نخبگانی

 

10032427101

صدور گواهی برگزیدگان رویدادهای نخبگانی

 

10062427102

اعطای تسهیلات به برگزیدگان رویدادهای نخبگانی

 

10062428000

معرفی افراد نخبه و استعدادهای برتر به دستگاه های اجرایی

10062428000

معرفی افراد نخبه و استعدادهای برتر به دستگاه های اجرایی

 

10032429000

پاسخ به استعلامات در خصوص نخبگان و استعدادهای برتر

10032429000

پاسخ به استعلامات در خصوص نخبگان و استعدادهای برتر

 

18082430000

استعدادیابی و پرورش استعدادهای برتر دانش‌آموزان

18082430100

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی(طرح شهاب)

 

18082430101

طرح معرفی و شناسایی استعدادهای ویژه دانش‌آموزی

 

18082430102

هدایت دانش آموزان مستعد در قالب طرح دوست علمی

 

18062431000

شناسایی و اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر

18062431100

پرداخت راتبة ماهانة دانشجویان استعداد برتر

 

18062431101

اعطای کمک هزینه توان‌مندی آموزشی/کارآفرینی دانشجویان استعداد برتر

 

18062431102

اعطای کمک هزینه ارتباطات علمی دانشجویان استعداد برتر

 

18062431103

اعطای کمک هزینه اجرای پایان‌نامه دانشجویان استعداد برتر

 

18062431104

اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان استعداد برتر

 

18062431105

اعطای کمک هزینه اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی دانشجویان استعداد برتر

 

18062431106

اعطای کمک هزینه به دانشجویان استعداد برتر جهت شرکت در مجامع علمی داخلی

 

18062431107

اعطای کمک هزینه به دانشجویان استعداد برتر جهت شرکت در مجامع علمی خارجی

 

18062431108

پرداخت هدیه ازدواج دانشجویان استعدادهای برتر

 

18062431109

پرداخت حق بیمة تکمیلی درمان به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

18062431110

اعطای وام ودیعة اجارة مسکن به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

18062431111

پرداخت حق الزحمه آموزش‌یاری /پژوهش‌یاری/فن‌یاری به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

18062431112

معرفی دانشجویان استعداد برتر برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام ‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی خارجی

 

18062431113

اعطای کمک هزینه استفاده از امکانات شبکة آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور

 

18062431114

حمایت از تشکیل هسته های پژوهشی و فناورانه دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن)»

 

 

10062432000

ارائه خدمات فرهنگی به اجتماع نخبگانی

10062432100

اعطای کمک هزینه عمره و عتبات عالیات به نخبگان و استعداد های برتر

 

10062432101

برگزاری اردوهای زیارتی و گردشگری داخلی استعداد های برتر

 

10062432102

حمایت مالی از برگزاری اردوهای راهیان نور مستعدان برتر

 

10062432103

برگزاری کارگاه های مشاوره ای ، آموزشی و ترویجی برای استعدادهای برتر

 

10062432104

پرداخت کمک هزینه شرکت استعدادهای برتر در برنامه های هنری، انقلابی و اسلامی

 

10062432105

حمایت مالی از برگزاری اردوهای جهادی استعدادهای برتر

 

10062432106

برگزاری نشست‌های اجتماع نخبگانی

 

10062432107

برگزاری بازدیدهای علمی-فرهنگی استعدادهای برتر

 

10052433000

اعطای کمک هزینه اجرای پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوع‌ نظام نخبگانی

10052433000

اعطای کمک هزینه اجرای پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی با موضوع‌ نظام نخبگانی

 

10062434000

شناسایی و اعطای تسهیلات به دانش‌آموختگان استعداد برتر دانشگاه‌ها

10062434100

اعطای کمک هزینه ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ استعداد برتردانشگاه‌ها (جایزة شهید احدی)

 

10062434101

پرداخت کمک هزینه پسادکتری به دانش اموختگان استعداد برتر (پسا دکتری شهید چمران)

 
 
 
 
 

10062434102

معرفی دانش آموختگان استعداد برتر جهت گذراندن پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت نظام وظیفه

 

10062434103

کمک به جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه کشور

 

10062434104

کمک به جذب دانش‌آموختگان استعداد برتر در هیئت های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

 

10062434105

معرفی دانش آموختگان استعداد برتر به دستگاه‌های اجرایی جهت دریافت امتیازات

 

10062434106

پرداخت هدیه ازدواج به دانش‌آموختگان استعداد برتر

 

10062434107

پرداخت کمک هزینه سفرهای زیارتی به دانش‌آموختگان استعداد برتر

 

10062434108

معرفی دانش آموختگان استعداد برتر به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات خرید/ساخت مسکن

 

10062435000

شناسایی و حمایت از طرح ها و اختراعات برگزیده کشور

10052435100

برگزاری جشنواره های منطقه ای رویش

 

10052435101

مشارکت علمی در بررسی طرح های جشنواره های مرتبط با اختراعات

 

10032435102

صدور گواهی طرحها و اختراعات برگزیده

 

10062435103

معرفی صاحب / صاحبان طرح ها و اختراعات برگزیده جهت دریافت تسهیلات تجاری سازی

 

10062435104

اعطای تسهیلات توانمندسازی به صاحب / صاحبان طرح ها و اختراعات برگزیده

 

10062435105

اعطای جایزه نقدی به صاحب / صاحبان طرح ها و اختراعات برگزیده

 

10062436000

شناسایی و اعطای تسهیلات به مستعدان برتر، سرآمدان و نخبگان حوزه های تخصصی مختلف

10062436100

شناسایی و اعطای تسهیلات به مستعدان برتر و سرآمدان قرآنی

 

10062436101

شناسایی و اعطای تسهیلات به مستعدان برتر و سرآمدان هنری

 

10062436102

شناسایی و اعطای تسهیلات به مستعدان برتر و سرآمدان حوزوی‌کشور

 

10062436103

شناسایی و اعطای تسهیلات به مستعدان برتر و سرآمدان ادبی

 

10062436104

شناسایی و اعطای تسهیلات به استادان سرآمد

 

10062436105

شناسایی و اعطای تسهیلات به استادان شامخ (جایزه علامه طباطبایی)

 

10062436106

تکریم و معرفی الگوهای سرآمد و نخبه حوزه‌های مختلف

 

10062437000

حمایت از دانش‌آموختگان استعداد برتر غیرمقیم

10062437100

تأیید دانش آموختگان استعداد برتر غیرمقیم

 

10062437101

معرفی دانش آموختگان استعداد برتر غیر مقیم به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات خرید/ساخت مسکن

 

10062437102

کمک به جذب دانش‌آموختگان استعداد برتر غیر مقیم در هیئت های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

 

10062438000

پاسخگویی به درخواست ها و رسیدگی به شکایت ها حوزه نخبگانی

10062438000

پاسخگویی به درخواست ها و رسیدگی به شکایت ها حوزه نخبگانی

 

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین