سه شنبه 08 فروردین 1396

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

پیوندها

باسمه تعالی

آیین­ نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان ­برتر دانشگاهی

مقدمه

در اجرای بند 1 مادّۀ 3 از اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجرای اقدام­های ملّی 1-1-1، 2-1-2، 2-1-3، 3-1-2 و 3-1-5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان،آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان­ برتر دانشگاهی» به شرح زیر تصویب می­شود:

مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین­نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ج. دانش­آموختۀ­ برتر: منظور هریک از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی موضوع این آیین­نامه است.
د. دستگاه اجرایی: منظور هریک از دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.

مادّه 2: هدف
هدف از تدوین این‌آیین­نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش­آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزۀ تخصصی» و نیز «به‌کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط» است.

تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپِ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

مادّه 3 : معیارهای شناسایی
دانش‌آموختگان برتر از میان دانش­آ­­موختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می­شوند:

الف. فعالیت­های آموزشی؛ شامل: پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت­های آموزشی و موارد مشابه
ب. فعالیت­های پژوهشی و فنّاورانه؛ شامل: پیشینۀ پژوهشی و نوآورانه، کسب موفقیت­های پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن
ج. فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی؛ شامل: ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در مؤسسه‌های علمی‌کشور، اشتهار اخلاقی در زمان تحصیل،کسب موفقیت‌های ادبی، هنری، قرآنی و مشابه آن

تبصره: شاخص­های سنجش معیارهای فوق در هریک از مقاطع تحصیلی و نحوه محاسبه امتیاز هر شاخص، بر اساس شیوه­نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می­رسد.

مادّه 4 : پشتیبانی
بنیاد هرساله به تعدادی از دانش­آموختگان برتر، تسهیلاتی را برای «هدایت و تواناسازی» و نیز «اشتغال واثرگذاری» و به نام مفاخر تمدن اسلامی ـ ایرانی به شرح زیر اعطا می­کند:

الف. تسهیلات هدایت و تواناسازی؛ شامل:
الف‌ـ1. ادامه تحصیل: برای پذیرش دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی­ارشد در مقطع دکتری تخصصی
الف‌ـ2. دوره پسادکتری: برای هدایت دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی در دوره­های پسادکتری
الف‌ـ3. خدمت نظام وظیفه تخصصی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی،‌کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام­وظیفۀ تخصصی
الف ـ4. تسهیلات فرهنگی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برتر از تسهیلات عمومی (مانند وام مسکن، هدیۀ ازدواج، سفرهای زیارتی و مشابه آن)

تبصره 1: تسهیلات بند الف‌ـ3 شامل دانشجویان دوره دکتری تخصصی‌که از طرح پیشنهادی رساله دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند (یا مرحله متناظر در دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپ») نیز می‌شود.

ب. تسهیلات اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:
ب ـ1. جذب در نهادهای فنّاورانه: برای جذب دانش­آموختگان ­برتر در نهادهای صنعتی‌وفنّاورانه
ب‌ـ2. جذب در مؤسسه‌های علمی: برای جذب دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه­های علمی‌کشور
ب ـ3. جذب در دستگاه‌های اجرایی: برای استخدام دانش­آموختگان ­برتر در دستگاه‌های اجرایی

تبصره 2: تعداد، مبالغ و فرایند اعطای جایزه­های این مادّه بر اساس بودجۀ بنیاد و بنا به شیوه­نامه­ای تعیین می­شود که به تصویب بنیاد می­رسد.
تبصره 3: بنیاد مجاز است بر اساس اختیارات قانونی خود یا با همکاری سایر مراجع قانونی و دستگاه‌های اجرایی تسهیلات دیگری را برای تحقق اهداف این مادّه تدوین و به موقع اجراگذارد.

مادّه 5 : دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف مدت سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت شش سال پس از تاریخ رسمیِ دانش­آموختگی مجازند از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

مادّه 6: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و پنج تبصره در تاریخ 30/2/1394 به تصویب‌کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه‌کمیسیون دائمی) در تاریخ 13/3/1394 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» (مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 12/9/1393) می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

 جدول1: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت آموزش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

1

آفرینش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین­المللی

·حوزه‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/مرجعِ درسی)

·تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·تعداد درسنامه‌های الکترونیکی منتشر شده

2

نوآوری‌های آموزشی

ارائه طرح‌های جدید در زمینه شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ ثبت شده به عنوان اختراع

·تعداد نوآوری­های آموزشیِ منتشرشده در نشریه‌های معتبر علمی

3

نظریه پردازی آموزشی

توسعه چهارچوب های نظری در حوزه تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمینه‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزه آموزش و یادگیری/ ارائه الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت

·تعداد نظریه­های آموزشی منتشر شده در نشریه‌های معتبر علمی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

4

شاگردپروری

 

تربیت دانش‌آموخته‌ای‌که عضو هیئت‌علمی، راهنماییِ وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموخته برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهای آموزشی/ پژوهشی/فنّاورانه/ مدیریتی‌کشور باشد.

ج. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های آموزش شده باشد.

·تعداد دانش آموختگان مبرّز

5

ترویج علم

اشاعه و عمومی‌سازی علم و فنّاوری بین آحاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفکر و فرهنگ علمی

·تعداد مقالات ترویجی منتشر شده در زمینه آموزش در زمینه‌ای خاص در علم و فنّاوری

·تعدادکارگاه­های آموزشی برگزار شده در زمینه ترویج علم

·تعداد سمینارها و سخنرانی در انجمن‌های علمی

·تعداد برنامه­های ترویجی برگزار شده در رسانه­های عمومی

6

 

توسعه برنامه‌های آموزشی

 

ایده پردازی، طراحی و توسعه برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملّی/ طراحی و توسعه برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی

·تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

·تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

·میزان مشارکت در توسعه مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

7

تأسیس نهادهای آموزشی

ایجاد سازمان هایی با مأموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای آموزشی در سطح دستگاه، استان، ملّی و بین‌المللی

·موضوع فعالیت نهاد آموزشی تأسیس شده (عمومی/ مهارتی/ آموزش عالی)

8

اشتهار آموزشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های آموزشیِ‌کسب شده در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعوّ در همایش‌های آموزشی

جدول2: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت پژوهش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

1

اجرای طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌که توسط کارفرمایان در سطوح مختلف‌کوچک تاکلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرمای ذی‌ربط قرارگیرد.

·تعداد طرح‌های پژوهشی در سطوح مختلف

·میزان موفقیت نتایج طرح

·حجم مالی و تعداد همکاران طرح

 

2

بروندادهای پژوهشی

چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینه تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب.

·تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملّی/ بین‌المللی

·میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

·تعداد کتاب‌های تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملّی / بین المللی

 

3

ارائه نظریه علمی

مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف وگزاره‌های به هم مرتبط‌که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعی علمی را ارائه می‌کند و به تأیید مراجع معتبر بین‌المللی رسیده باشد.

·تعداد نظریه­های معتبر علمی (ارائه نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشریه‌های معتبر بین‌المللی

·تعدادکرسی­های نظریه­پردازی

4

اشتهار پژوهشی

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعو در همایش‌های پژوهشی

5

تأسیس نهادهای پژوهشی

ایجاد سازمان‌هایی با مأموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌که حداقل دو‌سال از فعالیت آنها سپری شده است.

·تعداد تأسیس یا مشارکت در تأسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاه، استان، ملّی یا بین‌المللی

·موضوع فعالیت نهاد پژوهشیِ تأسیس شده

 

6

پژوهشگرپروری

تربیت پژوهشگری که عضو هیئت علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین المللی در حوزه های پژوهشی شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرایی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد.

ج‌.جزء پژوهشگران برترکشور باشد.

·تعداد پژوهشگران مبرّز

جدول3: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فنّاوری و نوآوری

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

1

اجرای طرح‌های فنّاورانه

اجرای‌ طرح فنّاورانه‌ای‌که بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف سازمانی، استانی، ملّی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائه خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تأییدکارفرما قرار می‌گیرد.

·تعداد طرح­های فنّاورانه

·میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (سازمانی‌/ استانی/ ملّی/ بین‌المللی)

·تعداد فنّاوران دخیل در اجرای طرح

2

تجاری‌سازی طرح‌های فنّاورانه

میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فنّاورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دوره ارزیابی

·میزان فروش دانش، محصولات فنّاورانه و خدمات طرح

3

کارآفرینی و اشتغال‌زایی

میزان ایجاد اشتغال مولّد و دانش‌بنیان در زمینه‌های فنّاورانه در طی دوره ارزیابی

·تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فنّاورانه و دانش‌بنیان

4

انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌

مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی از مبدأ خارجی به داخل‌کشورکه بر اساس نیازکشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تأییدکارفرما شده است.

·میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فنّاوری‌های‌کلیدی

·سطح اهمیّت فنّاوری انتقال‌یافته درکشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

5

ثبت اختراع و اکتشاف

ثبت و تأیید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملّی یا بین‌المللی

·تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

·تعداد اختراعات ملّی تأییدشده بنیاد

6

اشتهار فنّاورانه

برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فنّاورانه و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملّی یا بین المللی

·تعداد جایزههای فنّاوری در سطح استانی، ملّی یا بین‌المللی

·تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/مهمان در همایش‌های فنّاورانه

7

تأسیس نهادهای فنّاورانه

ایجاد شرکت/ سازمانی با مأموریت‌های فنّاورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی‌که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است.

·تعداد تأسیس نهادهای فنّاور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملّی یا بین‌المللی

·میزان مشارکت در تأسیس یا عضو هیئت‌مدیره نهادهای فنّاورانه معتبر

8

فنّاورپروری

تربیت فنّاوری‌که عضو هیئت علمی، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملّی یا بین‌المللی در زمینه‌های فنّاوری شده باشد.

ب‌.دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فنّاورانه‌کشور باشد.

·تعداد فنّاوران مبرّز

جدول4: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فرهنگ و خدمت

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

1

خدمت‌رسانی تخصصی

·ارائه خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد

·تأسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·ارائه خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد

·تصدی مسؤولیت اجرایی ملّی در سطح استانی یا ملّی شامل مدیریت سازمان‌ها و مؤسسات علمی، اجرایی و صنعتی‌کشور و مدیریت مراکز تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد مانند: مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، بنگاه‌های صنعتی و ...

·تصدی مسؤولیت اجرایی بین‌المللی‌که موجب انجام خدمات مؤثر برای‌کشور شود.

·ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملّی

·طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملّی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

·ارائه خدمات مؤثر در زمینۀ توسعه ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

·دستاوردهای برجسته در زمینه خدمت‌رسانی تخصصی

2

فرهنگ

·طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

·تأسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملّی

·اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملّی

·مدیریت موفق مؤسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملّی

·تأسیس مراکز فرهنگی مؤثر در سطح استانی یا ملّی

·تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، آیسسکو و ...)

·اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات نظام آموزش عالی با حوزه‌های علمیه

·دستاوردهای برجسته فرهنگی

دانلود آیین‌نامه دانش آموختگان

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601